This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Työelämän edustajien koulutus ja opettajan työelämäosaamine

Opiskelijan  työssäoppimisen  toteutusvaihetta tukevat  olennaisesti  hyvin koulutetut työpaikkaohjaajat ja riittävän työelämäosaamisen omaavat opettajat.  TOPLaaja -hankkeissa  työpaikkaohjaajien  koulutus  on  voinut  olla  yksi hanketyön keskeisistä  tavoitteista, toisissa koulutusta on toteutettu osana hanketta muutoin.  Koulutuksissa  on  sovellettu  kahden opintoviikon Työpaikkaohjaajakoulutuksen perusteita työelämälle soveltuvin keinoin. Yrityksen koko ja työn luonne säätelevät hyvin pitkälle, minkä muotoisena työpaikkaohjaajakoulutusta toivotaan työpaikoille.

Työelämä  toivoo   ohjaajakoulutuksen viemistä työpaikoille  joustavin  järjestelyin  ja   työpaikkaohjaajan yksilölliset tarpeet huomioiden.  Työpaikkaohjaajaksi  on  voinut  kouluttautua työpajatoiminnan yhteydessä.  Hankkeessa on kehitetty  myös  TOP-valmentajamalleja, jossa valmentaja on yhdyslinkki eri osapuolten välillä.  Tieto- ja viestintätekniikka  ja osittain myös  sosiaalinen  media  ovat  olleet käytössä koulutuksen toteutuksessa. Koulutuksen päätavoitteena on ollut  joissakin  tapauksissa  ohjaajien  ohjaustaitojen syventäminen. Työelämä pitää ohjaajakoulutusta tärkeänä;  se  on  viety  työpaikoilla ohjaajien osaamismatriisiin -   sisällöllisinä erityistoiveina edelleen ovat ohjaajien  arviointiosaamisen  vahvistaminen  ja erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan  ohjaukseen tukeminen.

 

Työpaikkaohjaajakoulutuksen mallit

Pedagogista vahvuutta opiskelijan ohjaamiseen -työpaikkaohjaajakoulutus PBL-opetussuunnitelman toteuttamiseen  (RKKY/LAO-Sote) Keskuspuiston työpaikkaohjaajakoulutus
Työpaikkaohjaajaksi SOMEa hyödyntäen ( WinNova) Työpaikalle jalkautuva työpaikkaohjaajakoulutus (YA!)
Kaikille aloille suunnattu työpaikkaohjaajakoulutus verkkoa hyödyntäen ( Hyria, Omnia, Kalajokilaakso, Pirko) Työpaikkaohjaajaksi työpajan  yhteydessä (Salpaus)
TOP- valmentaja työssäoppimisen tukena( KAO) Esimerkki 8

 

 

Opettajien työelämäosaaminen, sen ylläpito ja vahvistaminen on omalta osaltaan myös työelämän  tukemista  työssäoppimistoiminnassa.  Koulutuksen järjestäjittäin  on  eroja työelämäosaamisen  varmistamisen  systemaattisuudessa.  Minkälaista työelämäosaamista ammattiopettajalta tämän päivän työelämä odottaa?  Lyhyesti voidaan todeta, että opettajalta odotetaan  koulutusalansa  ammatin/tutkinnon edellyttämää substanssin perusosaamista pääpainon ollessa oppimisprosessin ohjausosaamisessa.  Keskusteluissa ja haastatteluissa työelämän edustajat ovat tuoneet esille sen, että työpaikoilla ja ohjaajilla on alan viimeisin tieto-taito itse  työtehtävien  opettamiseen - opettajan ei tarvitse ihan viimeisen päälle kaikkea hallita.

Hankkeen puitteissa opettajat ovat pääsääntöisesti omien henkilökohtaisten osaamistarpeiden pohjalta päivittäneet työelämäosaamistaan. Jaksojen pituudet ja sisällöt ovat vaihdelleet. Osa on tehnyt jakson aikana sitä työtä, mihin opiskelijoitakin kouluttavat. Työelämäjaksojen toteuttamiseen  on  myös  laadittu  koulutuksenjärjestäjäkohtaisia  viitekehyksiä.

Opettajien työelämäosaaminen ja opettajan rooli työpaikalla

   
Opettajan kokemuksia työelämäjaksosta (YSAO ja KAM) Esimerkki 1
Opettajan tehtäviä työelämäjaksolla (WinNova) Esimerkki 2
Opettajan työelämäjakson toteuttaminen (SSKKY/Salon seudun ammattiopisto) Esimerkki 3

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username