This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Ryhmässä kaksi vuotta - kolmas yksilöllisesti työssäoppien

Kuvaus siitä, mitä laajennetaan

Työssäoppiminen lisääntyy määrällisesti 20 opintoviikosta noin 40 opintoviikkoon.

Missä vaiheessa laajennetaan

Työssäoppiminen suoritetaan vasta kolmantena opiskeluvuonna. Opiskelija voi halutessaan suorittaa myös työssäoppimisopintojaan kesälomien aikana. Usein kesäloma-aikana suoritetut opinnot ovat vapaasti valittavaan hyväksyttävää rakennusalan työkokemusta tai ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia.

Aikajatkumo

Kaksi ensimmäistä opiskeluvuotta opiskelija saa perustaidot ammattiosaamiseen sekä teoriassa että käytännössä. Kahden ensimmäisen vuoden aikana hän opiskelee myös kaikki ammattitaitoa täydentävät opinnot. Ensimmäiset näytöt hän suorittaa oppilaitoksen työmailla, joissa arvioinnin suorittavat pääasiallisesti ulkopuolinen arvioitsija sekä opettaja. Kolmannen vuoden opiskelija suorittaa opinnot työssäoppimisen kautta.

Ohjausprosessi

Opiskelija saa kahden ensimmäisen vuoden aikana ohjausta ammattiaineiden sekä ammattitaitoa täydentävien opintojen opettajilta. Samoin he saavat ohjausta näyttöihin, joita he jo suorittavat ensimmäisinä vuosina. Kolmantena vuonna työssäoppimista ohjaa opettaja, joka on määrätty ko. ryhmän työssäoppimisen ohjaajaksi. Työpaikoilla opiskelijoilla on työpaikkaohjaaja, joka huolehtii hänen oppimisestaan ja joka arvioi hänen näyttönsä.

Mallin vahvuudet ja mahdollisuudet

Opiskelijat saavat peruskokemuksensa ammattitaidon hankkimisessa oppilaitoksessa ja he ovat valmiimpia lähtemään työelämään.  Opiskelijat ovat saaneet myös ikää lisää, monet jo 18 vuotta täyttäneitä, jolloin työturvallisuudesta huolehtiminen on myös kehittynyt.

Monet opiskelijat suorittavat opintojaan myös kesä- ym. lomien aikana. Heillä on mahdollisuus nopeuttaa valmistumistaan näiden opintojen avulla.

Osa opiskelijoista tekee työssäoppimisen työsopimussuhteessa, jolloin heidän opiskelumotivaationsa on korkea. Työllistyminen on pitkän työssäoppimisjakson jälkeen erittäin todennäköinen.

Rakennuksen eri työvaiheet ajoittuvat eri vuodenaikoihin.  Keväällä ja kesällä tehdään usein perustukset, syksyllä runkotyöt ja talvella sisävaiheen työt. Kun opiskelija on koko vuoden työssäoppimassa, hänen on mahdollista tutustua koko rakentamisen kiertoon ja parhaassa tapauksessa hän näkee rakennuksen valmistumisen alusta loppuun.

Mallin uhat ja kehittämishaasteet

On huolehdittava, että opiskelijalla on kaikki kahden ensimmäisen vuoden aikana suoritetut opinnot hyväksytty, koska työssäoppimisaikana on vaikea suorittaa puuttuvia opintoja.

Työssäoppimista ohjaavan opettajan ja opiskelijan välinen yhteydenpito täytyy toimia hyvin ja opettajalla täytyy olla riittävästi aikaa ja resurssia käydä työmailla.

Työnantajille pitää korostaa, että työssäoppijat eivät ole ammattilaisia, vaikka he ovatkin jo kaksi vuotta opiskelleet ammattiaan.

Mallin jatkokehittäminen

Vuosina 2012-2013 mallia kehitetään edelleen Sodankylä-instituutin rakennusalan perustutkintokoulutuksessa.

Yhteystiedot

Salme Lehtinen/ salme.lehtinen (at) lao.fi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username