This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

IIA Plus (Inveon)

Sisältöalue

Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland

Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

IIA Plus (Inlärning i arbete Plus)

 

Laajennettua työssäoppimista (IIA Plus) on kokeiltu oppilaitoksessa Östra Nylands yrkesinstitut Inveon vuodesta 2009 alkaen. Kokemusten ja case-analyysien perusteella on vuoden 2011 aikana kehitetty alla esiteltävä malli, jonka on todettu toimivan parhaiten tässä oppilaitoksessa. Johtoajatuksena on ollut muodostaa kaikille osapuolille selkeä kuva prosessin vaiheista, tekijöistä, dokumenteista ja vastuualueista. Prosessin tulee olla sellainen, että sen avulla laajennettuja työssäoppimisjaksoja voidaan helposti toteuttaa myös projektin päätyttyä ja projektihenkilöstön siirryttyä muihin tehtäviin.

MITÄ?

Laajennettu työssäoppiminen  (IIA Plus) tarkoittaa ensisijaisesti tavallista laajempaa työssäoppimisen määrää eli sitä osaa, joka ylittää kaikille pakolliset 24 ov. Oppilaitoksessa ei ole yhdistetty työssäoppimista ja oppisopimuskoulutusta, vaan laajennettu työssäoppiminen pyritään toteuttamaan kokonaisten jaksojen mittaisena (8 viikkoa) osana ammatillista peruskoulutusta. Tarvittaessa IIA Plus-jaksoja voi olla opintoaikana useita. Laajennetun työssäoppimisen avulla voidaan taata yksilöllisempiä ratkaisuja ammatillisen tutkinnon saavuttamiseksi.

KUKA?

Laajennettu työssäoppiminen tukee ensisijaisesti seuraavia opiskelijaryhmiä:

 • Hyvin menestyvät opiskelijat, jotka hyötyvät syventävistä opinnoista ja erikoistumisvaihtoehdoista.
 • Opiskelijat, joilla on koulussa motivaatio-ongelmia.
 • Opiskelijat, jotka esim. sosiaalisista syistä johtuen pärjäävät paremmin työpaikalla.
 • Opiskelijat, joiden elämäntilanne vaatii joustoa opiskelun suhteen, esim. aikuisopiskelijat.

KOSKA?

 • Ensisijaisesti flex-jakson aikana, jolloin muut suorittavat vapaavalintaisia opintoja ja lukio-opintoja.
  • Koulun lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon lukion jaksomallin mukaisesti. Tämä mahdollistaa ns. flex-jakson, jolloin kaksoistutkintoa opiskelevat suorittavat lukio-opintoja. Flex-jaksoihin ei koskaan sisälly ATTO-aineita, jolloin niiden suorittamisesta ei muodostu ongelmaa laajennetun työssäoppimisen aikana.
 • Ensisijaisesti toisen ja kolmannen lukuvuoden aikana, kun tavallinen työssäoppimiskausi on suoritettu.
 • Voidaan poikkeustapauksessa suorittaa myös muiden jaksojen aikana, jolloin on otettava huomioon yhteisten aineiden korvaava suorittaminen. 

KUINKA?

OPISKELIJA

 • Keskustelee opettajan/ryhmänohjaajan/opinto-ohjaajan kanssa ja täyttää hakemuslomakkeen
 • Sopii yhteisten aineiden opettajien kanssa opintojen suorittamisesta, mikäli ei pysty osallistumaan tunneille normaalisti
 • Kirjoittaa oppimispäiväkirjaa ja noudattaa muita opettajien ja opinto-ohjaajan antamia ohjeita
 • Osoittaa osaamisensa sovitulla tavalla, esim. näyttökokeessa.

AMMATILLISTEN AINEIDEN OPETTAJA

 • Tutustuu työpaikkaan ja päättää, voidaanko opiskelijan pyyntö laajennetusta työssäoppimisesta hyväksyä. Tarkoitus on, että työssäoppimisjaksolle lähtijällä olisi selkeät motiivit sille, kuinka laajennettu työssäoppiminen auttaa opinnoissa. Tällä pyritään kontrolloimaan lähtijöiden määrää ja oppimisen laatua.
 • Hoitaa sopimukset kuntoon ennen jakson alkua. Käytössä samat lomakkeet kuin normaalissa työssäoppimisessa.
 • Kirjaa tiedot laajennetusta työssäoppimisesta Primus-järjestelmään, jolloin tiedot näkyvät kaikille opettajille Wilman kautta.
 • Pitää yhteyttä työpaikkaan ja opiskelijaan normaalin työssäoppimisjakson käytänteiden mukaisesti.
 •  Suunnittelee ja toteuttaa näyttökokeen yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa.
 • Rekisteröi opintosuorituksen.

RYHMÄNOHJAAJA

 • Merkitsee tiedot laajennetusta työssäoppimisjaksosta HOPSiin
 • Auttaa opiskelijaa jakson ja mahdollisten ATTO-aineiden suorittamisen suunnittelussa
Samkommunen för yrkesutbildningen i Östra Nyland PROCESSEN FÖR UTVIDGAD INLÄRNING I ARBETE

VEM KAN ANVÄNDA STUDIEMETODEN?

Förslagsvis följande studerande kan avtala om utvidgad inlärning i arbete:
 • Högpresterande studerande som önskar fördjupade eller specialiserande studier
 • Studerande som känner sig omotiverade att fortsätta studierna vid skolan
 • Studerande som av sociala eller andra orsaker trivs bättre på en arbetsplats
 • Studerande som befinner sig i en speciell livssituation, t.ex. vuxenstuderande
 • Studerande som behöver personliga lösningar för att uppnå de målsättningar som är fastställda i examensdelar och studiehelheter

 

NÄR KAN MAN GENOMFÖRA UTVIDGAD INLÄRNING I ARBETE?

 • I första hand under flexperioden, andra och tredje läsåret.
 • I vissa fall också under andra perioder, då bör examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (s.k. gemensamma ämnen) beaktas.

 

HUR GÖR MAN?

STUDERANDE

 • Presenterar arbetsplatsen och fyller i ansökningsblanketten
 • Kontaktar gemensamma ämnesläraren för att komma överens hur studierna ska skötas under inlärningsperioden (om det finns gemensamma ämnen i schemat)
 • Skriver inlärningsdagbok och följer alla anvisningar som ges av handledaren och läraren
 • Visar sitt kunnande i ett yrkesprov om så planeras

YRKESLÄRAREN

 • Läraren bekantar sig med arbetsplatsen och avgör om ansökan beviljas eller förkastas
 • Ett Avtal om inlärning i arbete och yrkesprov ska vara ifyllt och undertecknat då inlärningsperioden börjar
 • Inlärningsperioden skrivs in i Primus/ studeranderegister/ tilläggsuppgifter. Då syns texten i Wilma så att övriga lärare kan se informationen
 • Yrkesläraren håller kontakt med studerande och arbetsplats under inlärningsperioden.
 • Yrkesprov planeras och bedöms
 • Yrkesläraren registrerar bedömningen

 

GRUPPHANDLEDAREN

 • Skriver in perioden i den personliga studieplanen (PSP)
 • Handleder den studerande i processen, planerar tillsammans med studerande hur gemensamma ämnesstudier ska skötas om sådana finns i perioden

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username