This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

TTS

TTS toimii Uudenmaan alueella tekniikan ja liikenteen sekä hotelli-ravintola- ja matkailualoilla  opintojen kouluttajana. Koulutettavat tutkinnot ovat: logistiikan perustutkinto (autonkuljettaja), rakennusalan perustutkinto (maarakennuskoneenkuljettaja), hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto (tarjoilija, ravintolakokki), matkailualan perustutkinto (matkailupalvelujen tuottaja)

Tavoitteena motivoiva koulutus

Monet ammatillisen koulutuksen opiskelijat tulevat yritysperheistä.  Työnteko ja ala ovat tuttuja ja koulun penkillä istuminen voidaan kokea jopa ikävänä ja turhauttavana.  Työssäoppiminen on tärkeä osa opintoja ja sen määrän lisääminen opintoihin ruokkii opiskelijoiden motivaatiota opiskella ja pysyä koulussa. 

Kaikissa TTS:n nuorten opinnoissa on sisään rakennettuna paljon työssäoppimista.  Se, että määrä on vakio kaikille alakohtaisesti, ei käytännössä toimi.  Esimerkiksi maarakennuksen opiskelija voi suorittaa talviaikaan talvikunnossapidon opintoja työssäoppien samaan aikaan kuin muut opiskelevat sitä koululla.  Opintojen räätälöinti opiskelijan omiin tarpeisiin on tärkeää ja motivoivaa. 

Laajennetun työssäoppimisen kokeilu

Vuodesta 2009 TTS:ssä lähdettiin toteuttamaan laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanketta. Hankkeessa lähdettiin aluksi mallintamaan jo olemassa olevia toteutustapoja TTS:n sisällä. Myöhemmin järjestettiin sisäistä koulutusta henkilökunnalle erilaisesta oppijuudesta ja arvioinnista sekä infotilaisuuksia kokeiluhankkeesta. Aluksi oli epäröintiä, voiko näin toimia, ettei rikota OPH:n määräyksiä. Kun kokeilemiseen rohkaistuttiin, alkoi joustavuutta, ideoita ja työelämälähtöisyyttä löytyä. Kokeilu lähti rivakammin käyntiin maarakennusalalla, jossa nuoret olivat jo useana vuonna anoneet auraustöiden vuoksi vapaata koulupäivistä. Tällä koulutusalalla kokeilulle oli selkeä tilaus. Logistiikan alalla kokeiluja hidasti erilaiset korttisäädökset ja ammattipätevyyspäivät, joiden vuoksi työssäoppimiseen ei voitu opiskelijoita päästää.

LAVA-LATU-LAKI (TTS) -malli

TTS:llä kaikki opiskelijat ovat vakiosti laajennetun työssäoppimisen kokeilussa mukana (laajennettu vakio = LAVA). Tämä tarkoitti, että kaikilla työssäoppimisen laajuus on vähintään 25 ov, maarakennusalalla jopa 40 ov. Jotkut opiskelijat ovat hyötyneet tuetusta laajennetusta työssäoppimisesta (LATU), jos eivät esim oppimisvaikeuksien tai keskittymisvaikeuksien vuoksi kykene keskittymään normaaliin tuntiopetukseen. Asian oppiminen tapahtuu työssäoppien. Jo aiempaa työkokemusta tai alan koulutusta omaavalle on kokeilussa tarjottu kiihdytettyä opintopolkua (LAKI).

 

Tietoa jaettiin Top Laajan hanketoimijoille TTS:n mallista ja TTS sai tietoa eri malleista muilta oppilaitoksilta. 2+1-mallia oli toteutettu mm PIRKOssa sekä Turun Ammattiopistosäätiössä. TTS:ssä ilmeni tarve myös tähän malliin, kun opiskelijoita alkoi viimeisen vuoden aikana siirtyä työelämään ja näin opinnot uhkasivat jäädä kesken.

Opiskelijan henkilökohtainen ohjaus on ollut hankkeen pääpainona alusta alkaen, ja tämäkin ohjausprosessi haluttiin hankkeessa mallintaa. TTS toimii eri oppilaitoksien edustajista koostuvan "opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen" -tiimin tiiminvetäjänä ja tiimissä on saatu koottua ohjaukseen toimintatapoja. Tämä työ jatkuu vuoden 2012 loppuun.

 

Yhteystiedot:

TTS, Laajennetun työssäoppimisen hanke Leena Saarela  leena.saarela(a)tts.fi / p. 09-2904 1200

TTS laajennetun työssäoppimisen mallit

Vuoden 2011 loppuun mennessä TTS:ssä oli mallinnettu kokeilujen pohjalta posteri (yllä), jota esiteltiin ympäri Suomea olleissa RoadShow-tilaisuuksissa keväällä 2012.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username