This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Nuorten oppisopimuskoulutukseen liittyvät mallit

Kenelle?

 

 • Opiskelijalle, jonka ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat on suoritettu
 • Opiskelija, joka on löytänyt tai jolle yhdessä löydetään oppisopimuspaikka
 • Alasta riippuen oltava mm. ajokortti, vartijakortti, tulityökortti tai hygieniapassi
 • Itsenäinen ja vastuullinen ote työhön ja opiskeluun

 

Mitä erityistä?

 

 • Oppisopimusten laajuus vaihtelee 4kk–12kk
 • Oppisopimusopiskelija menettää taloudelliset opiskelijaetuutensa ja siirtyy työntekijäksi yritykseen, eli saa palkkaa.
 • Opiskelija suorittaa tutkintonsa tutkintoon johtavana koulutuksena ja suorittaa ammattiosaamisen näytöt.
 • Opiskelijan jatko-opintokelpoisuus varmistetaan
 • Opiskelija saa ohjauksen ja teoriaopetuksen ammattiopiston opettajilta usein oman ryhmänsä mukana.
 • Oppisopimusopiskelun mahdollisesti keskeytyessä opinnot jatkuvat normaalilla tavalla oppilaitoksessa

 

Erityiset edut:

 

 • Opiskelija saa palkkaa työstään. Palkan saanti motivoi.
 • Henkilökohtaisen opetussuunnitelman toteutuminen
 • Lisää valinnaisuutta
 • Pienentää keskeyttämisriskiä
 • Mahdollisuus nopeuttaa opiskelijan valmistumista
 • Edistää työllistymistä
 • Opiskelija siirtyy aiemmin työmarkkinoiden käyttöön
 • Yrityksen on mahdollista saada motivoitunut, kyseiseen työpaikkaan perehtynyt työntekijä valmistumisen jälkeen

 

Erityiset haasteet:

 

 • Oppisopimuskoulutuksen rahoitusjärjestelmä ei nuorten tutkintoon johtavan koulutuksen osalta ole koulutuksen järjestäjän näkökulmasta kaikilta osin kannustava. Nuori opiskelija tarvitsee pääsääntöisesti enemmän ohjausta ja tukea kuin aikuinen oppisopimusopiskelija, jolla usein on aiemmin hankittua osaamista.

 

 

Oppisopimusmallin metamalli

Oppisopimusmallin metamalli löytyy edu.fi/ammattipeda: http://dev.datafisher.com/ammattipeda/?sivu=2_plus_1_malli

Malli päivittyy vuoden 2013 aikana

Tiivistelmä tutkintoon johtavasta oppisopimuskoulutuksesta ammatillisessa koulutuksessa

Esimerkkejä oppisopimusmalleista

2+1 - viimeinen vuosi oppisopimuksella (PIRKO)


 

Oppipaikka (TAOS)

Talonrakentajaksi oppisopimuksella (Salpaus)


 

Mallin nimi (TTS)

 

 

Eri mallien vertailua

  Tutkintoon johtava koulutus
  PIRKO TAOS Salpaus
Oppisopimuksen laajuus 4kk – 12 kk 4 – 8 kk 4kk - 4v
Oppisopimuksessa suoritettavan koulutuksen sisältö (ammatilliset, atot, opinnäytetyö jne...) Ammatilliset valinnaiset, muut valinnaiset, valinnaiset, opinnäytetyö

Opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaiset, ammatilliset tutkinnon osat ja opinnäytetyöSama sisältö, kuin normaali nuorisoasteen opetuksessa (kaikilla sama OPS). Henkilökohtaistamalla voidaan hoitaa tarvittavat muutokset, esim. tutkinnon osat muista tutkinnoista.
 

Opiskelijan ohjaaja oppisopimuksen aikana (ammattiopiston opettaja / työpaikkaohjaaja/ oppisopimuksen nimeämä henkilö/koulutustarkastaja jne... ammatiopiston opettaja, työpaikkakouluttaja, koulutustarkastaja Opiskelijan ohjaajia oppisopimuksen aikana ovat oppilaitoksen opettaja (kyseisen ammatin) ja yritykseen nimetty oppimestari (/työpaikkaohjaaja). Opiskelijan käytössä ovat edelleen myös oppilaitoksen opinto-ohjaajan palvelut.
 
Opso-ryhmästä vastaa oma vastuuopettaja ( ryhmänohjaaja)
Työpaikkaohjaajan rooli kasvaa oppisopimuksessa (oppisopimusopiskelijalla pitää lain mukaan olla työpaikalta nimetty työpaikkaohjaaja).
Koulutustarkastaja vastaa sopimusoikellisuudesta, työnantajan koulutuskorvauksesta ja työssäoppimisen arviointitietojen saamisesta.
Nuorilla ohjauksen merkitys ja roolijako tulee olla erityisen selvä kaikille osapuolille.
 
Arviointi ja ammattitaidon osoittaminen (kuka arvioi, miten? Työssäoppimisen arviointi / näyttö / ammattiosaamisen näyttö) Ammattiosaamisen näytöt arvioi vastuuopettaja, työssä oppimista arvioi työpaikkakouluttaja 4:n kuukauden välein

Oppimisen arvioinnin suorittaa oppimestari yhdessä opettajan ja opiskelijan kanssa. Osaaminen osoitetaan ammattiosaamisen näytöillä. Näyttötehtävien suunnittelua johtaa opettaja, tehtävät vahvistaa ammatillinen neuvottelukunta. Arvioinnin hyväksyy Arviointilautakunta (lakisääteinen toimielin).

Vastuuopettaja vastaa arvioinnista:

- pitää arviointipalaverit yritysten kanssa

- ottaa vastaan ja kirjaa ammattiosaamisen näytöt saamaan tapaan kuin normaalissa nuorisoasteen opetuksessa

 
Tutkinnon myöntäjä / todistuksen tuottaja

Ammattiopisto ja oppisopimuskeskus tuottavat yhdessä todistuksen

Tutkinnon myöntäjä / todistuksen tuottaja on koulutuksen järjestäjä (oppilaitos). Ops-perusteisen tutkinnon myöntää koulutuksen järjestäjä (Salpaus). Oppisopimus tuottaa todistuksen työpaikkakoulutuksesta (työssäoppiminen laajuuksineen) ja osallistumistodistuksen. Salpauksen sisällä nuoriso ja aikuispuoli tekevät yhteistyötä todistuksen valmistelussa.
Opintojen jatkaminen oppisopimuksen mahdollisesti kesksytyessä Opiskelija voi palata oppilaitokseen Oppisopimusopiskelun mahdollisesti keskeytyessä opinnot jatkuvat/keskeytyvät  normaalilla tavalla oppilaitoksessa. Opiskelija palaa normaaliin nuorisopuolen opetukseen. HOPS tarkennetaan. Oppisopimus voidaan myös keskeyttää määräajaksi.
 
Rahoitus (minne valtion osuus, miten hoidettu teoriaopetuksen "ostaminen" jne...)

Opiskelijat eroavat oppilaitoksesta ja siirtyvät oppisopimuskeskuksen opiskelijoiksi

Oppisopimuskeskus ostaa ammattiopistolta teoriaopetuksen.

Valtionosuus tulee kokonaisuudessaan oppilaitokselle, joka vastaa itse teoriaopetuksesta, valvonnasta ja kaikista järjestelyistä sekä maksaa yritykselle sopimuksen mukaisen koulutuskorvauksen.
 

Rahoitus kanavoituu (rahoituksesta vastaa) aikuispuolen oppisopimusosasto (tutkintoon/ vuosi on käytettävissä normaali 60 % yksikköhintarahasta).


Teoriaopetus integroituu normaaliin nuorisoasteen opetukseen ( kustannusvaikutus vähäinen, lisäopetus hops`in mukaan)


Muu opetusresurssi sovitaan (jaetaan) yhteistyössä aikuis/nuorisopuolen kanssa
 

Ammattiopiston vastuuhenkilö Oppisopimusopiskelijoille nimetään vastuuhenkilöt tutkintoaloittain Oppisopimusopiskelijoille nimetään vastuuhenkilöt tutkintoaloittain.
 
Oppisopimusopiskelijoille nimetään vastuuhenkilöt tutkintoaloittain
Oppisopimuksen alkamisajankohta (viimeinen vuosi vai joku muu) Oppisopimusopiskelu voi alkaa, kun ammatilliset perustiedot ja –taidot on opiskeltu ja ammattia täydentävät opinnot on suoritettu.
 
Oppisopimuksen alkamisajankohta on mahdollisuuksien mukaan viimeisen vuoden syyslukukaudella, mutta viimeistään kevätlukukauden alkupuolella.
 
Alkamisajankohta mahdollisimman joustava. Tässä mennään yritysten ehdoilla.
 
Kenelle suunnattu (nopeasti etenevät, tukea tarvitsevat ....) Nopeasti etenevät, kun keskeytyminen uhkaa, opiskelija käy mieluummin töissä.

 

Suunnattu kaikille opiskelijoille, mutta ei erityisemmin suositella kaksoistutkinnon suorittajille eikä ”hyväksiluetuille” (lyhyempi opiskeluaika)

Lähtökohtaisesti kaikille. Oppisopimus voi avata oppimispolun hyvin erilaisille opiskelijoille.
 
Mahdollinen irtisanoutuminen ammattiopistosta oppisopimukseen siirryttäessä Opiskelija irtisanoutuu oppilaitoksesta kun hän siirtyy oppisopimusopiskelijaksi.
 
Opiskelija ei irtisanoudu oppilaitoksesta, vaan hänet siirretään oppilaitoksen oppisopimusryhmään (=palkallisessa työharjoittelussa). Vastuuopettaja hoitaa järjestelyt.
 
Opiskelija pysyy nuorisopuolen opiskelijahallintojärjestelmissä ja rahoitus kulkee Sopimus-Pron kautta.
 
Kuka etsii työpaikan? Opiskelija itse etsii työpaikan. Vastuuopettaja (opiskelija voi auttaa työpaikan etsimisessä) Opiskelija ja opettaja yhdessä. Usein niin, että opiskelija ehdottaa ja siitä aloitetaan keskustelut.  Aina, kun opiskelija ja yritys löytävät toisensa, Opettajan ja kou.utustarkastajan tehtävänä on markkinoida ja tiedottaa oppisopimuksesta. Opiskelija on itse osoitettava kykynsä (koeaika). Koeaikana usein aikaisemmat  työpaikkaopinnot ja kesätyöt.
 
Onko malli suunnattu yksittäisille opiskelijoille vai koko opiskeljaryhmille? Mallin avulla on mahdollisuus suorittaa opinnot loppuun ja se on opiskelijan henkilökohtainen opintopolku.

Malli on suunnattu koko opiskelijaryhmälle.

Tiedotus ehdottomasti kaikille heti alussa ja opintojen edetessä. Oppisopimusmahdollisuus on kaikilla etukäteen asetettujen reunaehtojen ( opetusjärjestelyt, suoritetut opinnot) mukaan.
 
Pitääkö atot olla suoritettuna ennen oppisopimuksen solmisista? Pääsääntöisesti atot pitää olla suoritettuna siirryttäessä 2+1 Malliin

Pitää olla.

 2 +1 mallissa kyllä. Jos ja kun ajatellaan laajemmin, niin myös atto- mahdollisuus täytyy olla oppisopimuksen aikana.
 
Muuta   Taloudellista tukea lukuun ottamatta opiskelija nauttii myös oppisopimusaikana kaikista muista TAO:n opiskelijoille kuuluvista etuisuuksista.
 
 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username