This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Mallit koko ryhmille

Ryhmäkohtaiset mallit työssäoppimisen laajentamisesta

 

 

Ryhmäkohtaiset laajennetun työssäoppimisen mallit tarkoittavat sitä, että koko ryhmällä on työssäoppimista tutkinnon perusteissa määriteltyä minimimäärää enemmän. Ryhmäkohtaisista malleista puhuttaessa tarkoitetaan sellaisia malleja, joissa kullakin ryhmän opiskelijalla on pääsääntöisesti yhtä paljon työssäoppimista opintojensa aikana. Ryhmäkohtaisiin malleihin on saatettu kokeiluissa yhdistää myös yksilöllisesti suunniteltuja opintopolkuja, joita kuvataan myöhemmin.

Ryhmäkohtaisissa malleissa työssäoppimisen määrällinen lisääminen on vaihdellut yhden opintoviikon lisäyksestä lähes koko tutkinnon työvaltaistamiseen, jolloin työssäoppimista on koko ryhmällä ollut jopa 72 opintoviikkoa.

 

Kevään 2012 Roadshow esitys ryhmämalleista.

Koko ryhmän työssäoppimisen lisäämiseen painottuvat mallit

Työpainotteinen polku (Kpedu)

 

 

LAVA-LATU-LAKI (TTS)

 

 

Laajennettu työssäoppiminen sosiaalisen median tuella,

LASSO (WinNova)

 

Kauppa opiskelijan työsalina (RKK/LAO)

 

Kumppanuussopimuksella työssäoppimaan (RKK/LAO)

 

Lähihoitajien polku (Omnia)

Autonkuljettajat varastoissa (KAM)

Tavastian malli (Tavastia)

Kulttuurin ammattipajat(Salpaus)

ATATVER (Omnia)

Laajennetulla työssäoppimisella kokiksi (OSAO, Muhos)

Laajennetun työssäoppimisen prosessikuvaus (KPAO)

Laajennettu työssäoppiminen ja PBL -opetussuunnitelma(RKK/LAO)

Ryhmässä kaksi vuotta-kolmas yksilöllisesti työssäoppien (RKK/LAO)

Äidinkielen integrointi palvelualoilla (SASKY/MSKK)

Kokki- ja tarjoilijaopiskeilijoiden atto-opinnot (SASKY/MSKK)

English for Beauticians (SASKY / MSKK)

Tarjoilijaksi 1+1+1 mallilla (Salpaus)

Merkonomiryhmän polku (Omnia)

Esimerkki (Oppilaitos)

Yritystoiminnan ja matematiikan integraatio (SASKY / MSKK)

Autoala (Jedu)

Logistiikka-ala (Jedu)

Pidempi aika oppia, Sote (Jedu)

Sähköinen varauskalenteri (Jedu)

 

 

Esimerkkejä ryhmäkohtaisista malleista:

 • Työssäoppimisen määrän yhtenäinen lisääminen koko ryhmälle tutkinnon perusteiden minimivaatimusta suuremmaksi, jolloin työssäoppimista tutkinnossa 21–72 ov
 • Yhtenäiset pidemmät työssäoppimisjaksot
 • Työpaikalla ja oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun säännöllinen vuorottelu koko ryhmällä samanlaisena
 • Koko opiskeluajan työvaltaistaminen esimerkiksi työelämälähtöisten projektien avulla
 • Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien integroiminen työssäoppimiseen 
 • Kahden ryhmän yhdistämiseen perustuvia malleja, joissa kustakin ryhmästä osa opiskelijoista työssäoppimassa ja oppilaitoksella tapahtuvat opinnot yhdistetään, jolloin on mahdollista tehokkaammin hyödyntää opetus- ja ohjausresurssia opiskelijoiden tarpeiden mukaan 
 • Oppilaitoksessa toteutettavat projektit, kuten oppilaitoksen nettiradio
 • Oppilaitoksen sisäiset tapahtumat sekä tilaustyöt
 • Työsaliopiskelu yrittäjän johdolla (Kulttuuripajat)
 

 

Ryhmäkohtaisten mallien erityiset edut:

 • Lisääntynyt työelämäyhteistyö ja lisääntynyt käytäntöorientaatio oppilaitoksessa tapahtuvassa oppimisessa
 • Opettajan on helpompi irrottautua ohjaamaan työpaikalle silloin, kun koko ryhmä on yhtä aikaa työssäoppimisjaksolla.
 • Työpaikkaohjaajalle mahdollistuu tilaisuus laajemmin tarkastella ammatillisia kysymyksiä yhdessä opiskelijan kanssa.

 

Ryhmäkohtaisten mallien erityiset edellytykset:

 • Työssäoppimisen ohjausresurssin sopiminen siten, että opettajalle mahdollistuu laadukkaan ohjauksen toteuttaminen myös työssäoppimisen aikana. Laajennettu työssäoppiminen ei saa olla koulutuksen järjestäjän säästökeino.
 • Yhteinen suunnittelu opettajan ja työelämän edustajien kanssa. Työelämänedustajilla tarkoitetaan sekä työnantajaa että työpaikkaohjaajaa.

Ryhmäkohtaisten mallien erityiset haasteet:

 • Suurten opiskelijaryhmien samanaikainen pitkä työssäoppimisjakso saattaa rasittaa kyseisen tutkintoalan työpaikkoja liiaksi
 • Malli on herkkä suhdannevaihteluille. Matalan suhdanteen aikana voi olla vaikeaa löytää kaikille opiskelijoille laadukasta työssäoppimispaikkaa pitkälle työssäoppimisjaksolle. Korkeasuhdanteen aikana malli toimii paremmin.
 • Etenkin ryhmäkohtaisissa malleissa opettajat eivät ole malttaneet luopua kirjallisten tehtävien teettämisestä opiskelijoilla työssäoppimisen aikana. Pahimmassa tapauksessa opiskelijat ovat joutuneet tekemään samat kirjalliset tehtävät kuin opettajalla on ollut tapana teettää perinteisessä oppilaitospainotteisessa koulutuksessa.
 • Monissa kokeiluissa myös ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien oppimista työpaikoilla on kehitetty, joskin vain harvoissa oppilaitoksissa on onnistuttu integroimaan kyseisiä tutkinnon osia osaksi laajennettua työssäoppimista.
 • Ryhmäkohtaiset mallit eivät juurikaan lisää opiskelijan aitoa valinnaisuutta eivätkä tue yksilöllisiä opintopolkuja. Ryhmäkohtaisissa malleissa valinnaisuuden lisääntyminen on toteutunut lähinnä vain työpaikan valinnan kautta. Osassa ryhmäkohtaisista malleista opiskelija on itse voinut vaikuttaa työssäoppimispaikkansa valintaan ja osallistua itse työpaikan hankintaan. Muutoin ryhmäkohtainen suunnitelma on määrittänyt myös yksittäisen opiskelijan oppimispolkua.

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen keskeisimmät ryhmäkohtaiset mallit ovat 1) pidemmät ja laajemmat perinteiset työssäoppimisjaksot ja 2) työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen säännöllinen vuorottelu.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username