This is a free Purot.net wiki
Pages

Some / tvt:n hyödyntäminen

1 Mihin somesta ja tvt:stä on hyötyä laajennetussa työssäoppimisessa?

 • yhteydenpitoon (ks. viereinen kuva)
 • oppimisprosessin dokumentointiin, näkyväksi tekemiseen
 • ohjaukseen
 • oppimistehtäviin
 • yhteisölliseen työskentelyyn ja vertaistukeen
 • materiaalien kokoamiseen ja luomiseen
 • kyselyihin ja palautteisiin
 • opiskelijalähtöisyyden lisäämiseen
 • osaamisen arviointiin ja aos-näyttöihin
 • työelämän avaintaitojen kehittämiseen
     
 • työelämän edustajien kouluttamiseen
 • työelämäyhteistyö

 

2   Eväitä ja edellytyksiä onnistuneeseen somen ja tvt:n käyttöönottoon 
laajennetussa työssäoppimisessa

Toimi harkitusti ja hallitusti - ohjeista muut toimijat

 • Määrittele mihin tarpeisiin haet ratkaisua. Haluatko toimia joustavammin, tehokkaammin tai avoimemmin?
 • Rajaa aluksi aihealuetta, mieti mikä on Sinulle tärkeää, aloita pienin askelin
 • Hyödynnä vertaistuki ja asiaan aiemmin perehtyneet, oppilaitoksen tukihenkilöt
 • Ota asia hyvissä ajoin esille kohderyhmän kanssa, katso muiden esimerkkejä, harjoittele ennakkoon
 • Suunnittele kokonaisuus ja valitse välineet (ota huomioon myös muiden toiveet)

Some-ohjauksessa tärkeää

 • opettajan aktiivinen ote (muutoin opiskelijat turhautuu, someen liitetetyt odotukset eivät täyty)
 • avoimuuden kulttuurin oivaltaminen ja pelisääntöjen sopiminen
 • someketti (muutoin esim. käytetään epäasiallista sopimatonta kieltä)
 • tietosuojakysymykset (muutoin salassapidettäviä asioita julkistetaan)
 • opiskelijoiden osallistamisen aloittaminen riittävän ajoissa
 • suunnitelmallisuus ja ohjaus (aktivoivat tehtävät ja opettajan mukana olo tarpeen mukaan)
 • henkilökohtaistaminen

3 Usein esitettyjä kysymyksiä

1 Miten hoidetaan riittävä ja oikea-aikainen yhteydenpito ja ohjaus?

Some/tvt:n luonteeseen kuuluu nopea ja matalan kynnyksen reagointi - opettajalta odotetaan seurantaa ja kommentointia. Some/tvt:tä käytettäessä ohjaustarve ja -määrä ennemminkin lisääntyy kuin vähenee. Sen sijaan matkustustarve työpaikalle vähenee, eli aikaa säästyy varsinaiseen asiaan eli ohjaukseen.

Yhdessä opiskelijoiden kanssa sovitaan mitä työvälineitä, mihin tarkoitukseen ja millä tavoin niitä tullaan käyttämään. Työvälineellä ei ole niin väliä, koska yhteistä kaikelle tvt/somelle on, että niitä käytetään joko nettiselaimella tai puhelimeen asennetulla erillisellä ohjelmalla. Ne ovat siis aina helposti, lähes missä tahansa käytettävissä.

Tärkeää on aluksi sopia pelisäännöt: Kuinka usein opettaja käy lukemassa opiskelijoiden viestejä. Millaisia ovat tehtävänannot ja kysymykset, joihin opiskelijat vastaavat. Mikä tehdystä on yksityistä vain opettajan luettavaa, mitä jaetaan opiskelijaryhmän kanssa ja onko joku osuus julkista kaikille.

Parhaan hyödyn maksuttomista some-sovelluksista saa, kun niitä käyttää mobiililaitteilla. Tällöin viestipäivityksiä voi seurata tarvittaessa reaaliaikaisesti. Sovellukset ovat aina käytettävissä myös pöytäkoneella.

Tieto- ja viestintätekniikan perinteisin työväline on oppimisalusta kuten Moodle, Fronter ja Optima.
Sosiaalisen median sovelluksista on eniten käytetty suljettuja Facebook-ryhmiä.
Mobiililaitteille on kehitetty myös erillisiä työssäoppimiseen tarkoitettuja maksullisia sovelluksia kuten eTaitava ja MobileTools

2 Miten tiedostojen säilytys ja päivitys onnistuu?

Laajennettuun työssäoppimiseen liittyy monenlaista materiaalia, kuten lomakkeita ja ohjeistuksia. Jotta ne olisivat aina löydettävissä ja saatavilla, ne kannattaa koota yhteen paikkaan helposti päivitettäviksi ja nettiselaimelta milloin tahansa käyttöön otettaviksi.

Oppilaitoksen hallinnoimat oppilashallintojärjestelmät ja verkko-oppimisalustat ovat turvallisimpia säilytyspaikkoja virallisemmille dokumenteille, joiden tulee pysyä opettajan hallinnassa. Sosiaalisen median alustojen käyttöön liittyy aina jonkinasteinen riski tiedon häviämiselle tai muuttumiselle.

 • Työssäoppimisen portaalit:
 • Wiki:
 • Google docs: WinNova, KAM

 


 

Millaisia välineitä yhteisölliseen työskentelyyn ja oppimisprosessin näkyväksi tekemiseen on olemassa?

Sosiaalisen median sovellukset sopivat erityisen hyvin sisällön tuottamiseen ja yhteisölliseen työskentelyyn. Ne on helppo ottaa käyttöön rekisteröitymällä itse palvelun käyttäjäksi. Mikäli ohjelmiin tulee uusia ominaisuuksia, ne ovat heti käytettävissä. Toisaalta sosiaalisen median luonteeseen kuuluu muutokset ja jatkuva kehittyminen, johon täytyy tottua.

Yhteisöllisen työskentelyn sovelluksissa muutokset näkyvät kaikille reaaliaikaisesti. Monet sovellukset (esim. wiki, Google Docs) tallentavat versiohistorian ja koko prosessi on paremmin sekä opettajan että opiskelijan nähtävissä. Hyviä, versiohistorian tallentavia, työvälineitä ovat esimerkiksi wikit ja Google Dokumentit/Sivut. Blogit voivat olla yhden tai useamman käyttäjän yhteisiä työskentely- ja julkaisualustoja.

 • Blogi: Ysao, Keskuspuisto

 

Miten toteutan kyselyn verkossa?

Opettajan on helppo nostaa selkeät kysymykset vastattavaksi erillisellä kyselyllä, jotta ne erottuvat muusta keskustelusta. Kyselyä voi käyttää myös tehtävänä.

Kyselyn toteuttamiseen löytyy työkalu monista palveluista, esimerkiksi Googlen Form tai Facebook. Tyypillisesti kyselyssä pyydetään aluksi otsikko ja selittävä ingressiteksti. Kyselylomakkeeseen on mahdollista tehdä erityyppisiä kysymyksiä kuten monivalinta- tai vapaa teksti -vastauksia. Kysely jaetaan halutusti jollain sivulla tai suoraan yksittäisten henkilöiden kesken. Jakamisasetuksissa on palveluiden välillä eroja, esim. Facebookin kyselyä ei voi lähettää yksittäisille henkilöille vaan se on julkaistava esim. ryhmän sivulla.

Miten some/tvt tukee opiskelijalähtöisyyttä?

Verkon käytöllä yhteydenpitoon ja ohjaukseen opiskelijat voivat tehdä kysymyksiä silloin kun ne tulevat mieleen jolloin asia myös tulee varmemmin käsiteltyä. Parhaimmillaan opiskelija saa hyvin yksilöllistä ohjausta verkon avulla. Kaikissa sovelluksissa on mahdollisuus myös yksityisviesteihin. Usein tunneilla hiljaiset opiskelijat ovat hyviä ilmaisemaan itseään verkkotyökaluilla. Verkossa tehty jää talteen ja käsitellyt asiat on helppo ottaa uudelleen esiin. Oma oppimisprosessi tulee opiskelijalle näkyväksi. Verkkoon tehtyä voi hyödyntää ePortfolion rakentamisessa. Some/tvt on monelle tuttua vapaa-ajalta ja sen hyödyntäminen opiskelussa voi olla motivoivaa. Opiskelijan some/tvn:n erityisosaaminen voi osoittautua työpaikalla arvokkaaksi.

Miten some/tvt:n käyttö työssäoppimisessa tukee työelämässä tarvittavia tärkeitä avaintaitoja?

Työelämä edellyttää yhä parempia sosiaalisia taitoja ja kykyä yhteisölliseen työskentelyyn. Kun oppimisympäristöksi rohkaistutaan ottamaan julkiset some-palvelut, opitaan monia työelämässä tarvittavia taitoja kuten tiimityöskentelyä, itsearviointia, kirjallisia ja suullisia viestinnän taitoja, tietoteknisiä taitoja, tekijänoikeuteen sekä salassapitoon liittyviä asioita.

Tiedon määrän vain lisääntyessä yhä tärkeämmiksi nousevat tiedonhaku-, arviointi- ja ongelmanratkaisutaidot, joita kaikkia opiskelijalähtöisesti toteutettu sosiaalisen median hyödyntäminen voi harjoituttaa.

Verkossa työskentelyssä yksittäisen osallistujan rooli tulee näkyväksi ja kokonaisuuden kannalta tärkeäksi. Some-kanavat tarjoavatkin mahdollisuuden ammatilliseen verkostoitumiseen sekä oman ammatillisen profiilin rakentamiseen jo opintojen aikana, esim. ePortfoliossa tai blogissa. Opiskelijoille tutumman somen viihdekäytön rinnalle tulee tutuksi somen työkäyttö.

CHECKLIST

Sosiaalisen median sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen laajennetussa työssäoppimisessa

Voit tulostaa kuvan paperille rastittaa kynällä mitkä some/tvt-asiat ovat jo oppilaitoksessasi ja omassa opetuksessasi otettu huomioon ja toteutuneet laajennetussa työssäoppimisessa.

Listalla on oppilaitostasoisia asioita, kuten työssäoppimisen portaali, johon kerätään tietoa ja hyviä käytäntöjä kaikkien saataville. Opettajalle on koottu vaihtoehtoja mm. oppimistehtäviin, ohjauksen totetuttamiseen ja eri verkkoa hyödyntävien työvälineiden ja palveluiden käyttöön.

Listan on tarkoitus toimia arkisena työkaluna, joka myös keskusteluttaa ja ennen kaikkea nostaa esille olemassolevat mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Lista on jaoteltu työssäoppimisen toteutuksen vaiheisiin.

Kun tarve herää - ja Jälkeen-vaiheissa

 • ennen kaikkea oppilaitostasoisia laajennettua työssäoppimista tukevia asioita, joiden tulisi olla oppilaitoksen normaalia toimintaa.

Suunnittelu-, Alussa- ja Aikana-vaiheissa

 • opettajalle pohdittaviksi ja valittavaksi tarkoitettuja asioita, sekä hyviksi koettuja vinkkejä laajennetun työssäoppimisen suunnitteluun ja toteutukseen.

 

 

Vinkki: Klikkaa kuva isommaksi ja tulosta paperilla täytettäväksi.

Some / tvt Checklist

 

Some / tvt:n hyödyntäminen TopLaaja-hankkeessa ja tiimiverkostossa

TopLaaja-hankkeen tukena toimi tiimiverkosto, yhtenä oli some/tvt-tiimi, joka toi mukaan monia some-työvälineitä ja toimintatapoja.
Alla kokonaiskuva käytössä olleista some-kanavista, ks. sama TopLaaja verkossa 2011 MindMeister online-mindmappina.

eTaitava
Avoin muistio - paikka TopLaajassa tehdyn linkeille

RoadShow-suunnittelua
Some/tvt-tiimin muistio ja Prezi
Roadshow

 

 

Discuss & brainstorm