This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä LAO ja LAMO

Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto

Kehittämistyön tavoitteet

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän/ Lapin ammattiopiston  ja Lapin matkailuopiston  laajennetun työssäoppimisen  hankkeen  kehittämistavoitteena  on

          Työssäoppimisen pedagogiikan ja laadun kehittäminen yhdessä työelämän

          edustajien kanssa

- työelämäyhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen, opetussuunnitelmien toteuttamissuunnitelmien laatiminen yhdessä työelämän edustajien kanssa

- koulutuksen ja työn luonteva, joustava vuorottelu, työssäoppimisen laajuuden  lisääminen koulutusta toteutettaessa

- opiskelijan ohjauksen kehittäminen työssäoppimisessa; sosiaalisen median/TVT:n  hyödyntäminen koulutuksen järjestämisessä

- oppimisen ja osaamisen arvioinnin kehittäminen, ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä työelämän edustajien kanssa ja  työssäoppimisen työpaikoilla

Opintojen yksilöllistäminen  ja  koulutuksen työelämälähtöinen toteuttaminen

- yksilöllisten oppimispolkujen mahdollistaminen opiskelijoille erilaiset opiskelijat ja erityisopiskelijat mukaan lukien

- opiskelijan  vahvuuksia ja ammatillista kasvua tukevat työssäoppimispaikkavalinnat

-kehittämistyöllä vähennetään opintojen keskeyttämisriskiä ja edistetään tutkinnon loppuun suorittamista

Uusien tutkinnon  perusteiden  käyttöön oton tukeminen

- valinnaisten ammatillisten opintojen suorittaminen työssäoppien työelämää kuullen ja tarvelähtöisesti

- valmistumisen nopeuttaminen, työelämään siirtymisen edistäminen

 

Toteutus

Lapin ammattiopiston palvelualojen koordinoimana hankkeeseen osallistuneet tutkinnot ja niiden hanketoimijat ovat tehneet omissa tutkinnoissaan tavoitteidensa mukaista kehittämistyötä. Vuosina 2008-2012  työssäoppimista on kehitetty rakennus-, luonto- ja ympäristö-, matkailu-, hotelli-, ravintola- ja cateringalan, liiketaloudensekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksissa. Tuloksia ja kokemuksia  on arvioitu vuosittain ja samalla asetettu seuraavan vuoden tavoitteet. Osa hanketoimijoista on ollut mukana vuodesta 2008 lähtien ja tavoitteiden/tarpeiden mukaan hankehenkilöstöä on rekrytoitu mukaan vuosien varrella.

Oman kehittämistyön lisäksi Lapin ammattiopisto on koordinoinut Työelämän tukemisen valtakunnallista tiimiverkostoa ja ollut jäsenenä myös Opiskelijan ohjaus ja SOME/TVT -tiimissä.

 

Tuloksena on kuusi laajennetun työssäoppimisen mallia:

Laajennettu työssäoppiminen ja PBL-opetussuunnitelma

Kauppa opiskelijan työsalina

Aidosti luonnon varassa

Kaksi vuotta ryhmässä, kolmas yksilöllisesti työssäoppien

Tutkinnon suorittamisen monet mahdollisuudet

Kumpanuussopimuksella pitkäjänteiseen yhteistyöhön

 

Jatkosuunnitelmia vuosille 2012-2013

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username