This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Ohjausmallit

Sisältöalue

Kainuun ammattiopisto

TOP - valmentaja kokeilu opiskelijan tukemisen näkökulmasta, (KAO) 

Valmentaja-mallia on toteutettu Kainuun ammattiopistossa ravitsemisalalla vuonna 2011. Mallissa haettiin kokemuksia laajennetun työssäoppimisen suunnittelun ja toteutuksen organisointiin jakamalla top- ohjausresurssia niin, että ravitsemisalalla on ollut eri osapuolten tukena ns. TOP-valmentaja. Valmentaja työskenteli pilottilukuvuoden päätoimisena, hankkeen päätyttyä 20 % työajan resurssi otetaan pääosin alan top-ohjausresurssista. 

Valmentajan toimenkuvauksessa on mm.

a. Ohjaa ja tukee opiskelijoita työssäoppimispaikkojen etsinnässä, yhteydenotoissa, tutustumiskäynneillä ja perehdytystilanteissa työssäoppimispaikoilla

b. Kartoittaa alansa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimispaikkoja ja niiden soveltuvuutta opiskelijoidenyksilöllisiin polkuihin.

c. Valmentaja on mukana näyttöjen "ruuhkahuipuissa".

Kokeilu osoitti sen, että omaa polkua kulkevien opiskelijoiden ohjaus kokonaisuutena  tehostui. (Oman tien kulkijat ovat opiskelijoita, jotka tarvitsevat erityisopetuksen tukitoimia selvitäkseen opinnoista tai opiskelijoita, jotka etenevät opinnoissa muita nopeammin.  Nopeammin etenevät opiskelijat ovat joko lahjakkaita tai heillä on aikaisempia opintoja takanaan Heillä voi olla myös aikaisempi tutkinto takanaan.)  Hankkeen aikana omaa polkua kulkevien  tavoitteet muotoiltiin täsmällisemmin ja  työpaikkaohjaajat  saatiin aktiivisemmin mukaan toteuttamaan opiskelijoiden yksilöllisiä tavoitteita. 

Kokemuksia ja hyviä käytänteitä:

- Opiskelijaa koskevan ennakkotiedon saanti koettiin tarpeelliseksi. Työpaikkaohjaajat toivoivat taustatietoa opiskleijasta, hänen aikaisemmista opinnoista ja työkokemuksesta.

- työpaikkaohjaajat toivoivat, että he saisi olla enemmän mukana oppimistavoitteiden tarkentamisessa ja pohtimassa niiden soveltuvuutta juuri heidän työpaikalle.

- tavoitteita voisi useammin pilkkoa osatavoitteisiin

- valmentajan tai opettajan läsnäolo työpaikalla ensimmäisinä päivinä koettiin helpottavaksi, opiskelijan mahdollisia pelkoja hälventäviksi

- ennen jaksoa olisi varmistettava, että opiskelijan sosiaaliset taidot riittävät työelämässä selviytymiseen  

- Erityistä tukea tarvitsevalle olisi hyvä järjestää harjoitusnäyttö.

- sähköinen oppimispäiväkirja on oivallinen tapa pitää yhteyttä eri osapuolten välillä. Sekä opiskelija että ohjaaja voivat saada opastusta, neuvoja lähes realiajassa. Opiskelijoita pitäisi ohjata enemmän pohtivaan kirjoittamiseen. (Valmennusyhteistyö esim. äidinkielen opettajien kanssa)

- työssäoppimisjaksoa ei saisi pilkoa liian lyhyisiin pätkiin, erityistä tukea tarvitseville laajennettu top on usein parempi ratkaisu kuin esim. 8 viikon jakso.

 

 

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username