This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Mallit yksittäisille opiskelijoille

Yksilölliset opintopolut

Työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisäämällä voidaan toteuttaa opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja heidän tarpeistaan ja lähtökohdistaan käsin. Työssäoppimisen määrät vaihtelevat opiskelijoittain ja niiden sijoittuminen saattaa vaihdella samankin ryhmän opiskelijoiden kesken huomattavasti. Yksilöllisissä työssäoppimisen laajennuksissa työssäoppimisen osuus koko perustutkinnosta saattaa olla jopa lähes 70 %.

Yksilölliseen ohjaukseen perustuvissa malleissa opintojen valinnaisuus kasvaa ja yksilölliset opintopolut mahdollistuvat. Yksilölliseen ohjaamiseen perustuvat mallit tukevatkin paremmin yksilöllisten opintopolkujen toteutumista kuin ryhmäkohtaiset mallit. Opiskelijalle on mahdollista ”räätälöidä” hänen tarpeitaan vastaava malli suorittamistapoineen ja aikatauluineen.

 

Esimerkkejä opiskelijan yksilöllisistä laajennetun työssäoppimisen poluista:

Kevään 2012 Roadshow esitys yksilöllisistä malleista (esitys on ilman ääntä)

 

Työssäoppimisen laajentaminen yksilöllisesti

Tuetut polut

 Nopeutetut polut

 

Nuorten oppisopimuskoulutukseen  liittyvät mallit

 

Nopeutetun polun opiskelijan tavoitteena on valmistua ryhmäänsä nopeammin. Erityisopiskelijalla voi olla esimerkiksi oppimisen vaikeuksia tai sosiaalisia haasteita elämässään. Joku opiskelija etenee muita hitaammin, koska hänen elämäntilanteensa voi olla syystä tai toisesta haastava, tai hän on aktiiviurheilija, taiteilija, muusikko tai hakee vielä omaa alaansa. Opiskelija joka on keskeyttänyt opintonsa äitiysloman, armeijan tai työelämään siirtymisen takia palaa suorittamaan opintonsa loppuun. Muilla yksilöllisillä opintopoluilla tarkoitetaan yksilöllistettyä työvaltaista opiskelupolkua, jossa työssäoppimisen osuus on merkittävä. Opintoja voidaan toteuttaa myös sopimuksen mukaan ”täsmäkoulutuksena” yrityksessä, jossa tavoitteena on opiskelijan työllistyminen. (Lähde: Laajennetun työssäoppimisen RoadShow aineisto – Yksilölliset opintopolut).

Yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisen yleiset haasteet

Usein oppilaitoksen rakenteet ja pedagoginen ajattelu perustuvat ryhmämuotoisen opetuksen toteuttamiseen, mikä asettaa haasteita aidosti yksilöllisten polkujen toteuttamiselle. Yksilöllisten polkujen laaja-alainen toteutuminen edellyttää koulutuksen järjestäjältä tietoista päätöstä kehittää opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja ja tukea sekä mahdollistaa tämä pedagoginen kehittämistyö. Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen edellyttää myös selkeää sopimista ohjauksen resursoinnista. Opettajalla tulee olla riittävästi resurssia ohjata sekä oppilaitoksella opiskelevia opiskelijoita että työssäoppijoita.

Yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisen yleiset edellytykset

Yksilöllisten opintopolkujen yleiset edellytykset:

  • Huolellinen yhteissuunnittelu: tavoitteet, toteutus ja arviointi kaikkien osapuolten tiedossa
  • Moniammatillinen yhteistyö
  • Opiskelijan sitoutuminen ja motivaatio
  • Opintojen ja oppimisen etenemisen dokumentointi (Ei vain yksittäisen opettajan tiedossa!)

 

Opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu edellyttää ammatillisten aineiden opettajien ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opettajien yhteistyön lisäksi tiivistä yhteistyötä oppimisen tukipalvelujen ja työelämän edustajien kanssa. Dokumentoinnin merkitys korostuu työssäoppimista laajennettaessa ja yksilöllisiä opintopolkuja suunniteltaessa.

Yksilöllisten polkujen käynnistyminen, suunnittelu ja ohjaus

 

Coach, tutor ja mentormallit

 

Aloite yksilölliselle työvaltaiselle opintopolulle siirtymisestä voi tulla opiskelijalta itseltään, hänen huoltajaltaan, opettajalta, ryhmänohjaajalta, opinto-ohjaajalta, erityisopettajalta, opiskelijahuoltoryhmältä, työpaikkaohjaajalta, työnantajalta tai oppisopimuskeskukselta. Yksilöllistä opiskelupolkua suunniteltaessa pohditaan ensin hyötyykö opiskelija työvaltaisesta opiskelusta ja onko se aikataulullisesti hänen opinnoissaan mahdollista. Opiskelupolkua suunnitellessa huomioidaan ja tunnistetaan opiskelijan tarve ja soveltuvuus laajennetulle polulle. Hänen henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa tarkennetaan, tehdään työssäoppimissuunnitelma ja tarvittaessa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Opiskelijan työvaltaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen ja hänen työssäoppimisensa ohjaamiseen osallistuu oppilaitoksen nimeämät henkilöt. He vastaavat myös siitä, että yksilöllinen opiskelusuunnitelma toteutuu. Suunnitelman laatimiseen voivat opiskelijan lisäksi osallistua esimerkiksi opettaja, ammatinohjaaja, coach, työpaikkaohjaaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, työvalmentaja, opiskelijahuolto, jne. (Lähde: Laajennetun työssäoppimisen RoadShow aineisto – Yksilölliset opintopolut)

 

Yksilölliset opintopolut on nähty mahdollisuudeksi kiinnittää erityistä huomiota ohjaukseen ja opintojen etenemisen suunnitteluun opiskelijan lähtökohdista käsin. Opiskelijoiden tuen ja ohjauksen tarve voi vaihdella suurestikin opiskelijoittain ja eri vaiheissa opintoja. Seuraavassa kuvataan keskeisimmät laajennetun työssäoppimisen yksilölliset opintopolut, niiden etuja ja haasteita.

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username