This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Äidinkieli

Esimerkkejä siitä, miten äidinkieltä on opittu, ohjattu ja arvioitu työssäoppien

 

 

Perustutkinto, jossa attoja opittu työssäoppien

Tavoite

Tehtävä / toimeksianto, Mitä tehtiin, minne tuotettiin

Ohjaus, Kuka ohjasi ja millä välineillä

Arviointi, Kuka arvioi? Miten kytkeytyi osaksi kokonaisarviointia?

linkki

esimerkkiin

Yhteyshenkilö, joka antaa lisätietoja

Kommentit

Kone- ja metallialan perustutkinto (YSAO) Suorittaa osa äidinkielen opintojaksoista työssäoppimisen yhteydessä. Työnhakutehtävä: kirjoitelma "Millainen työntekijä olen". Määritellään työssäoppimisen näkökulmasta (esim. saatu palaute). Työnhakuilmoituksia. ATTO-yhdysopettaja. Käy työpaikalla ohjaamassa tehtäviä, koska opiskelija tarvitsee jatkuvaa tukea. Opettajalla mukana mobiililaite, jolla tehtävät tehdään. ATTO-yhdysopettaja arvioi osana kokonaisuutta. (Äidinkielen ja viestinnän 3. opintojakso.) Opiskelija saa myös välitöntä palautetta. hanna.moilanen@ysao.fi  
Kone- ja metallialan perustutkinto (YSAO) Saada opiskelija valmistumaan keskeytyksen jälkeen. Opiskelija teki raportin työssäoppimisestaan ja työselostuksen sekä Power pointin TO-paikan työtehtävästä. Opiskelija suoritti samalla tavalla työlähtöisesti englannin ja YYT:n opintojaksoja. Äidinkielen opettaja vei tehtäviä työpaikalle ja keväällä tehtävät tarkistettiin ja tehtiin oppilaitoksella tietokoneluokassa yksilöohjauksessa projektituntien aikana. Äidinkielen opettaja arvioi; kytkeytyivät osaksi työssäoppimista niin, että tehtävät oli valittu työpaikan mukaan.

Hanna Moilanen, ATTO-lehtori

Ylä-Savon ammattiopisto, Iisalmi

hanna.moilanen@ysao.fi

 

Liiketalouden ko/merkonomi (Sasky)

Tavoitteena tutustua TOP-paikan viestintäkäytänteihin, osoittaa kykyä tunnistaa ja havainnoida yrityksen ulkoista ja sisäistä viestintää

Tutustu viestinnän näkökulmasta seuraavia asioita:- ulkoinen viestintä: (onko ulospäin suunnatuissa mainoksissa jokin tietty pohja? lähettääkö työpaikka asiakkailleen mainoksia, tarjouksia, viestejä joko kirjein tai ulkomainontana tai sisällä ilmoitustaululla?)
- sisäinen viestintä: (millaisia ohjeita työntekijöille annetaan, ovatko ohjeet suullisia vai kirjallisia? käytetäänkö ilmoitustauluja tiedottamiseen? millä keinoilla ohjeet, tiedotteet annetaan, onko esimerkiksi viikkopalavereita?
mitä toimintaohjeita sait työpaikassasi asiakaspalvelutilanteita varten?)
- molemmat edelliset (miten paljon tunnutaan painottavan niin ulkoisessa kuin sisäisessäkin viestinnässä kirjallisten viestien ulkoasuun ja hyvään suomen kieleen?)
muuta: pidetäänkö säännöllisiä palavereita, onko vuorojen vaihdon aikana jotain tilannetta, jossa kerrotaan päivän tapahtumista?

Äidinkielen opettaja antoi kontaktitunnilla tehtävän, tehtävä myös kirjallisena moodlessa
Tehtävä vastasi noin 1/3 kurssista.

Arviointi osana äidinkielen 4. kurssia, äidinkielen opettaja arvioi havainnot opiskelija kirjasi TOP-oppimispäiväkirjaan samalla kun kirjasivat TOP-tehtäviä

 

Sisko Riihiaho,

äidinkielen opettaja MSKK

Osa opiskelijoita osasi tehdä hyvin ja ymmärsi idean, osa ei, mutta periaatteessa kukaan ei pitänyt opiskelutapaa huonona. Alkuun vastustelivat, koska pitivät tehtävää ylimääräisenä,

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Saavuttaa osa äidinkielen opintojakson (Media, kulttuuri ja viestintä) tavoitteista (lastenkirjallisuus hoitotyössä) työssäoppimispaikassa päiväkodissa.

Attojen yhteinen havainnointitehtävä (sis. äidinkielen osuuden)  päiväkodissa ja sen purku koulussa.

Atto- opettajat (henk.koht.ohjaus tunneilla ennen ja jälkeen työssaoppimisen, työssäoppimisen aikana puhelimitse)

 

Äidinkielen opettaja arvioi.

Työssäoppimisjakso on osa äidinkielen opintojaksoa.

 

Atto -havainnointitehtävä löytyy ryhmän LAHP11SDA Moodle-alustalta Omnian ammattiopistossa

Linkki tehtävään ja raporttiin:

 

Auli Salovaaara, Omnia

 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Saavuttaa äidinkielen kurssin (AI3, lastenkirjallisuus) tavoitteet työssäoppimisjaksolla päiväkodissa, lähiopetuksessa koulussa (4 tuntia) ja Moodle-alustalla olevan materiaalin ja tehtävien avulla.

Kurssin laajuus oli 1 ov, josta verkkotyöskentelyä Moodlessa ja tehtävien tekemistä topissa ja itsenäisesti 24 tuntia ja

 

lähiopetusta 4 tuntia.

Äidinkielen opettaja Moodle-alustalla ja lähiopetuksen aikana.

Äidinkielen opettaja;  koko kurssi arvioitiin verkkotyöskentelyn, työssäoppimisen aikana tehtyjen tehtävien ja lähiopetuksen (4 tuntia) perusteella.

Materiaali on ryhmän LAHP08SAK Moodle-alustalta Omnian ammattiopistossa

Auli Salovaara

Omnia

 

Parturi-kampaaja

 

- osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, esim. asiakaspalvelu- ja ryhmäviestintätilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vakuuttavasti

- kantaa vastuuta viestintäilmapiiristä

- osallistuu rakentavasti työpaikkansa viestintään

- hallitsee työelämässä tarvittavat tekstitaidot.

TOP-paikan viestintäkäytännöt, niiden arviointi ja raportointi sekä suullisesti että kirjallisesti

Tärkeimmät asiakkaille suunnatut viestit

Asiakkaan kohtaaminen, sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen

 

Äidinkielenopettaja piti yhteyttä opiskelijoihin puhelimitse ja sähköpostitse. Lisäksi oli kaksi tapaamista koululla.

Äidinkielenopettaja arvioi opintojakson. Tämä ov on kokonaisarvosanan osa samalla tavalla kuin muutkin kurssit

 

Mirja Vallisaari

 Äidinkielen lehtori
Omnian ammattiopisto

TOPissa suoritettu äidinkielen opintojakso sopii niille, joiden äidinkielen taidot ovat ennestään hyvät. Opetusta, ohjeistusta ja teoriatietoa kaivattiin.Kokeilin myös työpaikalla käyntiä, mutta kiire ja ahtaat tilat hankaloittavat.

Mielestäni aluksi tarvitaan laajempaa teoriajaksoa, jonka jälkeen kurssin loppuosa voitaisiin suorittaa työpaikalla. Ihanteellinen ratkaisu voisi olla puolet lähiopetusta koululla ja puolet käytäntöä työpaikalla.

Verhoilijoiden, pintakäsittelijöiden ja sisustajien perustutkinto Mahdollisimman paljon opiskelijoiden valmistumista ja työllistymistä tukeva malli, jossa oppilaitoksen ja työelämän edustajat muodostavat opiskelijalle moniammatillisen tuen Työvälineiden nimeämistä, niiden käytön selostamista, nimeämistä, kuvailua. Työvaiheiden loogista esittämistä eri tavoin. Tietotekniikan hyödyntäminen työpäiväkirjan teossa. Työpäiväkirjan ja erilaisten messu- ja tutustumiskäyntiraporttien tekeminen äidinkielen tunneilla. Oman alan teksteistä tiivistelmän ja suullisen esityksen tekeminen. Mahdollisimman paljon sisältöjä ammattiaineista. Ryhmillä omia blogeja  

Äidinkielenopettaja yhdessä ammattiaineiden opettajien kanssa
ops:n mukaan. Uusi kansiosysteemi ja siihen arvioiminen on mielenkiintoinen atto-opetuksen kannalta, koska tutkinnonosia saattaa olla menossa monia päällekkäin ja atto-opettajalla ei välttämättä ole tietoa, mitä kaikkea ammattipuolella opiskelija juuri tietyllä hetkellä tekee. Tätä mietitään ja kehitetään vielä.

 

Kiira Marjala,

Keskuspuiston ammattiopisto

Opettajien ja ohjaajien yhteistyöhön, keskusteluun, suunnitteluun ja arviointiin täytyisi olla resursoitua aikaa. Yhteistyöhaluja on, muttei aikaa, koska jokaisella opettajalla on oma tonttinsa. Aikatauluja ei saada sopimaan: ollaan eri päivinä eri paikoissa tai se ainoa opetukseton aika on eri aikaan. Atto-opettajan on monesti vaikea päästä työssäoppimispaikoille lukujärjestystekniikan vuoksi: on muuta opetusta muualla kuin projektin puitteissa. Säätämiseen menevän aika ei välttämättä aina korvaudu sillä hyödyllä, mikä työssäoppimispaikalle menolla voidaan saavuttaa? Tässä ohjaajien käytön tehostaminen voisi olla avuksi.
Ravintolakokit ja -tarjoilijat Tavoitteena suorittaa puolet taiteen ja kulttuurin sekä äidinkielen 2. kurssista. Opettaja antoi etukäteen tehtävämonisteen ja lisäksi ohjeisti tehtävät suullisesti. Tehtävämoniste oli esillä myös Moodlessa. Moodle toimi näillä kursseilla vain ”monisteiden säilytys- paikkana”, sillä tehtävät tehtiin paperille ja koottiin sitten yhtenäiseksi portfoliokansioksi yhdessä lähiopetusjaksolla tehtyjen tehtävien kanssa. Äidinkielen opettaja ja Mäntän työpaja-hankkeen opettaja ohjeistivat tehtävät ja vierailivat lähes kaikkien ryhmän opiskelijoiden top-paikoilla katselemassa työntekoa ja kyselemässä tehtävien edistymisestä. Äidinkielen opettaja arvioi top-tehtävät osana ÄI2- ja taide & kulttuuri -kursseja.
 

http://toplaaja.wikispaces.com/file/view/Raportti+opinnollistamispilotista.pdf

Riikka Heimala-Lindqvist,
Mäntän seudun koulutuskeskus, SASKY

Kokeilu onnistui kaikin puolin hienosti. Niin opettaja(t), työnantajat kuin opiskelijatkin olivat järjestelyyn tyytyväisiä, ja koimme sen myös mielekkääksi tavaksi yhdistää atto-aineet osaksi ammatillista osaamista.
Hiusalan perustutkinto, ensimmäisen vuoden opiskelijat Tavoitteena suorittaa kolmasosa äidinkielen 2. kurssista Tehtävänanto ja ohjeistus annettiin lähijaksolla. Tehtävät liittyivät oman alan teksteihin tutustumiseen, lähdekritiikkiin, asiakaspalvelutilanteiden havainnointiin ja raportointiin. Tehtävänanto liitteenä. Äidinkielen opettaja vieraili kolmella työssäoppimispaikalla Äidinkielen opettaja arvioi top-tehtävät osana ÄI2.kurssia.

http://toplaaja.wikispaces.com/file/view/Raportti_MSKK.pdf

tehtävät:

http://toplaaja.wikispaces.com/file/view/Teht%C3%A4v%C3%A4t.pdf

 

Riikka Heimala-Lindqvist, Mäntän seudun koulutuskeskus,
SASKY
Palautteen perusteella noin puolet opiskelijoista koki äidinkielen yhdistämisen top-jaksoon mieluisana. Osa opiskelijoista olisi tehnyt kurssin koulussa mm. avun tarpeen vuoksi. Työnantajat suhtautuivat kokeiluun myönteisesti. Opettajan näkökulmasta suunnitteluun olisi tarvittu lisää aikaa.
Autoala  

Opiskelijat tekivät työselosteen valitsemastaan työtehtävästä. Työseloste koostui kuvista ja tekstistä. Opiskelijat esittelivät selosteen koulussa.

 

 

Opettaja kävi ohjauskäynnillä työpaikassa. Äidinkielen opettaja arvioi osana kurssisuoritusta.

Omnian ammattiopisto

Samaa ideaa voi käyttää myös englannin ja ruotsin kielen opinnoissa.
Työtehtävää voi tarkastella myös esim. fysiikan, kemian, liikunnan tai terveystiedon  näkökulmasta työtehtävästä riippuen.

 

 

 

 

 

 

Luonto- ja ympäristöala / SAKK / 1. vuoden opiskelijat Äidinkieli 1 -kurssista loppuosa suoritettiin työssäoppien. Yhteydenpidossa käytettiin sähköpostia. Opiskelijat palauttivat tehtävät Moodleen. Päätehtävänä oli prosessikirjoitelman tekeminen. Aiheen ja tiedon ammensivat kalastuskurssilta, joka heillä oli tuolloin.
 
Äidinkielen opettaja ohjasi lähinnä sähköpostitse. Myös ryhmänohjaaja muistutteli opiskelijoita tarvittaessa. Äidinkielen opettaja arvioi osana äidinkieli 1:n arviointia. Saamelaisalueen koulutuskeskus

kaisa.feodoroff (a) sogsakk.fi
 
Sosiaali- ja terveysala, lähihoitaja / SAKK Kahdella 3. vuoden opiskelijalla äidinkielen puuttuvien kurssien suorittaminen. Toisella osittain ai4, toisella kokonaan ai2. Alussa tapaamiset kasvokkain. Yhteydenpidossa käytettiin enimmäkseen sähköpostia. Opiskelija teki annettuja tehtäviä ja palautti ne sähköpostitse. Ai2 -suorittajan kanssa lopputapaaminen: raportoi suullista osaamistaan työssäoppimispaikassa. Lisäksi hän piti atto-opettajalle esitelmän & puheen, joiden aiheet kehitteli työpaikalla. Alkuperäinen suunnitelma oli, että hän olisi pitänyt ko. suulliset esitykset työpaikallaan, mutta opiskelijan mukaan työpaikalla ei ollut siihen sopivaa aikaa. Äidinkieli 4 -suorittajalla puuttui ainoastaan yksi laajahko tehtävä: hän teki lähteitä käyttäen kirjoitelman&esitelmän alansa ajankohtaisesta aiheesta.
 
Äidinkielen opettaja ohjasi lähinnä sähköpostitse. Äidinkielen opettaja arvioi.

Saamelaisalueen koulutuskeskus

kaisa.feodoroff (a) sogsakk.fi

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username