This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Yhtämittaisten työssäoppimisjaksojen laajentaminen

Joissain kokeiluissa koko opiskelijaryhmän työssäoppimista on laajennettu yhtämittaisilla työssäoppimisjaksoilla. Laajentaminen on kohdistunut joko niin sanottuihin perinteisiin lukusuunnitelmassa jo aiemmin olleisiin työssäoppimisjaksoihin tai sitten koko ryhmän lukusuunnitelmaan lisättiin uusia työssäoppimisjaksoja. Työssäoppimisen määrällinen lisääminen vaihtelee kokeilluissa malleissa yhden opintoviikon lisäyksestä lähes koko tutkinnon työvaltaistamiseen. Kuviossa 2 on esimerkki Kokkolan kauppaopiston työvaltaisesta opiskelupolusta.

Laajentaminen kohdistui kaikille eri lukuvuosille, mutta eniten työssäoppimista ryhmäkohtaisissa malleissa oli kahden viimeisen lukuvuoden aikana. Joissakin kokeiluissa työssäoppimisen laajentaminen on aloitettu jo ensimmäisenä lukuvuonna lyhyellä tutkintoalaan orientoivalla työssäoppimisjaksolla. Lisäksi useissa kokeilumalleissa valinnaiset tutkinnon osat toteutetaan kokonaan tai osittain työelämässä. Tällöin opiskelijat pääsevät mukaan laajempiin työelämän kokonaisuuksiin ja opettajien kontakti työelämään syventyy.

 

Kuvio 2. Esimerkki koko ryhmän työssäoppimisen määrällisestä laajentamisesta siten, että työssäoppimisjaksojen määrää ja kestoa on lisätty. Lähde: https://toplaaja.purot.net/tyopainotteinen_polku-_learning_by_doing_kpedu

 

Yhtämittaisten työssäoppimisjaksojen lisäämisen ja pidentämisen edut:

  • Yhtämittaisten jaksojen etuna on se, että oppijan työssäoppimisjakso ja työpaikalla olo ei pirstaloidu. Opiskelija tekee tavanomaista työviikkoa ja työaikaa, jolloin hän saa realistisen kuvan työpaikan työviikosta.
  • Ajallisesti lyhempiin työssäoppimisjaksoihin verraten pidempien jaksojen etuna pidetään myös sitä, että opiskelija pääsee paremmin ja syvemmin sisälle kyseisen työpaikan käytänteisiin eikä työssäoppimisjakso lopu heti kun opiskelija hallitsee perusasiat. Tämä nähdään etuna sekä opiskelijan että työpaikan näkökulmasta.
  • Ensimmäiseen lukuvuodelle sijoitetut orientoivat työssäoppimisjaksot tukevat opiskelijan ammatillisen identiteetin muodostumisen käynnistymistä jo opintojen varhaisessa vaiheessa. Orientoivien jaksojen avulla työelämän käytännöt tulevat tutuiksi ja niiden on huomattu lisäävän opiskelijoiden motivaatiota ja tietoa työelämän pelisäännöistä.

Yhtämittaisten työssäoppimisjaksojen lisäämisen ja pidentämisen haasteet:

  • Opiskelijat kaipaavat kontaktia muihin opiskelijoihin pitkien työssäoppimisjaksojen aikana
  • Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien integrointi ja sijoittaminen lukusuunnitelmaan on pitkien työssäoppimisjaksojen ohella ollut haasteellista.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username