This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Äidinkielen integrointi palvelualoilla (SASKY / MSKK)

Äidinkielen integrointi

Mäntän seudun koulutuskeskuksessa on tarkoituksena opiskella äidinkieltä yhdistettynä ammatillisiin opintoihin ja työssäoppimiseen.

Uutta mallia sovelletaan aluksi hiusalan, kauneudenhoitoalan, matkailu-, ravitsemis, talousalan sekä liiketalouden ensimmäisen vuoden opiskelijoilla.

Alla kuvaus äidinkielen opiskelun uudesta etenemismallista. Lisäksi alla tarkempi esitys äidinkielen integroinnin sisällöistä.

 

Lisätietoja: 

koulutuspäällikkö Saara-Leena Kytömäki saara-leena.kytomaki(a)sasky.fi 044 728 8402

äidinkielenopettaja Riikka Heimala-Lindqvist riikka.heimala-lindqvist(a)sasky.fi 044 728 8812

Äidinkielen opintojen malli

Äidinkielen integroinnin suunnitelma

Äidinkielen integroinnin suunnitelma tekniikan ja liikenteen alalle sekä sosiaali- ja terveysalalle

 


Äidinkielenopetuksen sisällöt Metallin ammatinopetus Rakennuksen ammatinopetus
Äidinkieli 1: aloittelevan ammattilaisen äidinkieli
 • asiakirjoittamisen perusteet, asiakirjatehtävät
 • tiedonhankinta ja lähteiden käyttö, kirjastovierailu
 • kielenhuoltoa ja ammattisanaston perusteita
 • kirjoittamista ja puhumista ammattitekstien pohjalta

 • työturvallisuusasiat (suullisesti, kirjallisesti → kuittaus)
 • ongelmanratkaisu → tiedonhaku esim. netistä → luotettavuuden arviointi
 • ammattisanasto

 • työturvallisuusasiat suullisesti, kirjallisten ohjeiden tulkinta
 • tiedonhaku, esim. rakennusmääräykset ymparisto.fi-sivustolta, kuvien ja piirustusten selvittäminen sekä materiaalien ja niiden selitysten etsiminen esim. rautakaupasta tai netistä & tuotekortit
 • työselitykset työmaalla
Äidinkieli 2: äidinkieli yhteiskunnassa
 • kielellä vaikuttaminen, ryhmäkeskustelut, yksilöpuheet
 • mediatekstejä
 • kieli ja kulttuuri
 • kokoustaidot, kokousasiakirjat

 • suulliset esitykset esim. ammattietiikasta ja konehuollosta
 • lukemistaidon kehittäminen, esim. ohjeiden tulkinta, kappaleen valmistaminen asiakkaalle tietyn ohjeen mukaan

 • työssäoppimisen raportointi suullisesti, palautekeskustelu
 • tuoteselosteen lukemis- ja tulkitsemistaito ja selostaminen toisille suullisesti
Äidinkieli 3: vuorovaikutustaidot
 • ryhmäviestintää
 • yksilöpuheita
 • ilmaisutaitoa
 • kaunokirjallisuus

 • työsuunnitelmien tekeminen
 • top-paikan esitteleminen suullisesti
 • työssäoppimispäiväkirja
 • huomioiden tekeminen top-paikalla, esim. työpaikan käytänteet ja vuorovaikutus
 • tiedotustilaisuudet ja palaverit työkavereiden kanssa

 • urakkasopimus & neuvottelu, palkkaneuvottelu
 • asiakaspalvelutilanteiden harjoitteleminen
Äidinkieli 4: äidinkieli työelämässä
 • työelämän asiakirjoja: liikekirjeet, tiedotteet
 • työpaikan hakeminen: työhakemus, CV, työhaastattelu
 • opinnäytetyö (kirjallinen & suullinen)

 • työelämätietous
 • työhaastatteluharjoitukset
 • hakemuksen ja CV:n tekeminen top-paikkaan
 • opinnäytteet suullisesti & kirjallisesti

 • rakennuslupa-asiakirjatÄidinkielenopetuksen sisällöt Sähkön ammatinopetus Lähihoitajien ammatinopetus
Äidinkieli 1: aloittelevan ammattilaisen äidinkieli
 • asiakirjoittamisen  perusteet, asiakirjatehtävät
 • tiedonhankinta ja lähteiden käyttö, kirjastovierailu
 • kielenhuoltoa ja ammattisanaston perusteita
 • kirjoittamista ja puhumista ammattitekstien pohjalta

 • asiakirjojen harjoitteleminen → työelämässä yrittäjät ja myös suurten yritysten työntekijät tarvitsevat tietoa esim. laskun ja kuitin tulkitsemisesta ja laatimisesta
 • esim. laitteiden toiminnasta kertominen omin sanoin toisille
 • sähköpuolella tietokoneen käyttö tiedonhankinnan välineenä on erityisen tärkeä; lähteiden luotettavuuden arviointi

 • oppimistehtäviä joka kurssilla → kirjalliset tehtävät todella suuri osa ammatinopetusta → kielenhuolto; asiakirjakaavan käyttö
 • asiakirjojen lukeminen (kaikki); asiakirjojen laatiminen (yrittäjät)
 • tiedonhaku kirjoista ja internetistä → luotettavuuden arviointi erityisen tärkeää
 • vanhus- ja vammaispalvelulakien läpikäynti
Äidinkieli 2: äidinkieli yhteiskunnassa
 • kielellä vaikuttaminen, ryhmäkeskustelut, yksilöpuheet
 • mediatekstejä
 • kieli ja kulttuuri
 • kokoustaidot, kokousasiakirjat

 • esim. vesiprosessin opettaminen: opiskelijat pitävät toisilleen ohjepuheita vesiprosessin toiminnasta
 • työmaakokoukset: paikalla monien eri alojen ammattilaisia → neuvotteleminen, tiedon jakaminen
 • kokouksia voisi seurata mahdollisuuksien mukaan top-paikoilla; koulussa voisi myös järjestää eri ammattialat ylittäviä yhteisiä ”työmaakokouksia”

 • eri ammattiryhmät (hoitajat, lääkärit, omaiset jne.) usein palavereissa, joissa kaikilla osallistujilla on tasavertainen rooli à erittäin tärkeää tuoda omat asiat esille selkeästi
 • ay-toiminnassa kokoukset tärkeitä → mahdollisesti vierailut oman liiton kokouksiin
 • turvallisuus- ym. ohjeiden kysyminen työnantajalta → vuorovaikutus
 • opetuksessa käytetään paljon omaan alaan liittyviä lehtiartikkeleita ammatillisen kasvun välineinä
Äidinkieli 3: vuorovaikutustaidot
 • ryhmäviestintää
 • yksilöpuheita
 • ilmaisutaitoa
 • kaunokirjallisuus

 • asennuksia tehdessä ryhmäkeskustelu aiheesta ja vertaisarviointi
 • ohjeiden tulkitseminen ja laatiminen → selkeys, ei monitulkintaisuutta

 • potilasasiakirjojen päivittäiset merkinnät (kirjoittaminen ja lukeminen)
 • vuoronvaihto & suulliset raportoinnit tehtävä nopeasti, selkeästi ja yksiselitteisesti
 • hoitotyö on pitkälti puheen varassa → vuorovaikutustaidot ovat erityisen tärkeässä asemassa
 • voidaan tehdä esim. teatterivierailuita omaan alaan liittyviin näytelmiin → “purkaminen” ja pohdinta esim. keskustelemalla
Äidinkieli 4: äidinkieli työelämässä
 • työelämän asiakirjoja: liikekirjeet, tiedotteet
 • työpaikan hakeminen: työhakemus, CV, työhaastattelu
 • opinnäytetyö (kirjallinen & suullinen)

 • top-paikan kysyminen puhelimitse à harjoiteltava suullista viestintää työnhakutilanteessa
 • työnhakuasiakirjojen laatimisen harjoittelu viimeistään viimeisenä opiskeluvuotena

 • top-paikan kysyminen puhelimitse → harjoiteltava suullista viestintää työnhakutilanteessa
 • tapahtumista laadittavat tiedotteet (esim. tyky, oman opiskelu- ja ammattialan ”markkinointi”)
 • potilaille ja heidän omaisilleen laadittavat tiedotteet esim. hoidosta ja voinnista

 

Yhteisopettajuus sekä atto- ja ammattiaineiden integrointi

Äidinkielen/viestinnän sisällöt: "oppimisen tarkistuslista"

Äidinkielen integroimisen kokeiluryhmillä koko äidinkielen 4 opintoviikon kokonaisuuden sisältö on purettu seuraavanlaiseksi "oppimisen tarkistuslistaksi":

 


 • Kielenhuolto:

o   teoriaa opettajan johdolla silloin tällöin

o   jatkuvasti kaikkien omien tekstien (esim. oppimistehtävät, asiakirjat) huoltamista opettajan palautteen perusteella


 • Ammattisanasto:

o   sanat ja niiden selitykset

o   ammattislangi ja kielenhuolto


 • Oman alan asiakirjat (lukeminen & tulkitseminen, kirjoittaminen):

o   raportti/työselostus, opinnäyte

o   ohjeet (käyttöohje, tuoteseloste, työturvallisuus, ammattietiikka, lait jne.)

o   tiedote

o   työhakemus

o   ansioluettelo ja CV

o   valtakirja

o   velkakirja

o   kuitti

o   kauppakirja

o   reklamaatio

o   reklamaation vastaus

o   kokouskutsu, esityslista

o   pöytäkirja


 • Oman alan suullinen viestintä:

o   Yksilöpuheet:


 • ohjepuhe
 • oman alan teoria-asian suullinen referointi
 • top-paikan esittely
 • suullinen raportti (esim. top-jakso)
 • opinnäytteen suullinen esittely

o   Keskustelut (esim. puhelimessa):


 • asiakaspalvelu
 • työnantajan kanssa keskusteleminen, työpaikalle soittaminen
 • työhaastattelu

o   Palaverit ja kokoukset:

 • työn suunnitteleminen muiden ammattilaisten kanssa, palkkaneuvottelut, työmaasuunnittelut jne.
 • palautekeskustelut (esim. top-jakso)
 • tyky-suunnittelu
 • oman alan virallisten kokouksien seuraaminen ja niihin osallistuminen (esim. ay-liike --> yhdistäminen yhteiskuntatietoon)
 • Kielen tilanteinen vaihtelu:

o   muodollinen ja epämuodollinen viestintä ja kielenkäyttö (esim. muodollinen vs. epämuodollinen raportti, muodollinen vs. epämuodollinen sähköposti, teitittely vs. sinuttelu)

o   oman alan viestinnän havainnointi, tarkasteleminen ja pohtiminen (esim. top-paikalla)

o   erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa toimiminen


 • Media:

o   Tiedonhaku ja lähteet:


 • tiedonhaun perusteet (teoria ja käytäntö), kirjastovierailu
 • lähdekritiikki, tiedon luotettavuuden arvioiminen: Wikipedia, muut internetsivut, uutiset, artikkelit
 • lähteiden merkitseminen ja referoiminen (teoriassa ja käytännössä)

o   Sosiaalinen media:


 • hyödyntäminen työssä, verkostoituminen
 • mahdollisuus vaikuttaa (--> yhdistäminen yhteiskuntatietoon), lähdekritiikki
 • tietosuoja, jakamisen hallinta, tekijänoikeudet

o   Oma ammattiala mediassa

 • ajankohtaisten ammattiasioiden tarkkailu lehdistä, televisiosta, internetistä ja radiosta
 • omaan alaan liittyvä mielipidekirjoitus
 • Oman alan markkinointiviestintä (lukeminen & tulkitseminen, kirjoittaminen):

o   tarjouspyyntö

o   tarjous

o   markkinointikirje

o   mainos

o   oman osaamisen ja ammattialan ”markkinoiminen”


 • Kirjallisuus ja ilmaisutaito:

o   Oman alaan liittyvään kirjallisuuteen tutustuminen:


 • tietokirjallisuus ja lehdet, työpaikan tekstit
 • kaunokirjallisuus: miten oma ala näkyy kaunokirjallisuudessa, miten kaunokirjallisuutta voisi tulkita ja hyödyntää työssä & työhyvinvoinnissa, miten kaunokirjallisuudella voidaan vaikuttaa (--> yhdistäminen taiteeseen & kulttuuriin)

o   Oman alan viestintätilanteiden harjoitteleminen draaman keinoin

o   Omaan alaan liittyvät näytelmät ja elokuvat sekä niiden tulkitseminen ja pohtiminen (--> yhdistäminen taiteeseen & kulttuuriin)


Arviointi

Aina, kun n. 12 kpl yllä olevista tehtävistä on tehty, tulee yhden kurssin suoritusmerkintä rekisteriin (yht. 4 kurssisuoritusta opintojen loppuun mennessä). Suurin osa tehtävistä arvioidaan asteikolla 1–3 (loput arvioidaan hyväksytty/hylätty). Äidinkielen/viestinnän kokonaisarvosana määrittyy tehtävien arvosanojen keskiarvon perusteella. Äidinkielenopettaja arvioi lähinnä tehtävien ”muotoseikkoja” (kieli, selkeys, ymmärrettävyys, monipuolisuus, lähteiden merkitseminen, referointitaito jne.), kun taas ammatinopettaja avustaa sisällön laadun ja oikeellisuuden arvioinnissa.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hienoja kokonaisuuksia! t. Hanna Iisalmesta
HansMoleman   (22.01.2013 15:30)
  Reply