This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Työpaikkaohjaajaksi työpajan yhteydessä (Salpaus)

Työpaikkaohjaajaksi työpajan yhteydessä

Tausta: Tavoitteena on opiskelijoiden työssäoppimisen toteuttaminen oppilaitoksen tiloihin perustetussa työpajassa. Työpajassa ohjauksesta vastaa palkattu ohjaaja, joka on aiemmin valmistunut oppilaitoksestamme taidekehystäjäksi.  Työpaikkaohjaajaa on perehdytetty toimintaan, tutkinnon osan tavoitteisiin ja kehittämishankkeeseen ennen ammattipajan käynnistymistä noin kuukauden ajan. Ohjattavia opiskelijoita on viisi. Tutkinnon osa on Asiakaslähtöinen valmistaminen

Perehdytysjakson aikana työpaikkaohjaajalle esiteltiin työpaikkaohjaajan koulutusohjelma (2 ov) Ohjaaja ilmoitti haluavansa suorittaa ko. koulutuksen työpajatoiminnan yhteydessä. 

Opiskelijoille esiteltiin tutkinnon osan Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen sisältö. Yksi opiskelijoista valitsi tutkinnon osan ja halusi suorittaa sen työpajatoiminnan yhteydessä.

Kouluttamisesta vastasi osahankkeen koordinoija, useissa kehittämishankkeissa työpaikkaohjaajia eri aloille kouluttanut lehtori.

 

Toteutus: Työpaikkaohjaajan koulutus

Työpaikkaohjaajan koulutus aloitettiin ohjelmaan perehtymisellä ja oman osaamisen kartoituksella. Osaamiskartoituslomakkeisto on laadittu aiemmin Salpauksen työpaikkaohjaajien koulutushankkeessa. Kartoituksen tuloksen perusteella työpaikkaohjaajalle laadittiin henkilökohtainen toteutussuunnitelma työpaikkaohjaajan ammattitaidon hankkimiseen ja sen osoittamiseen. Koska saavutettua osaamista oli melko paljon mm. tutkinnon perusteiden ja oppilaitoksen toiminnan tunteminen, toteutukseen varattiin alustavasti viisi noin kahden tunnin mittaista ohjausrupeamaa työpajassa.  Yhdestä ohjauskerrasta jouduttiin myöhemmin luopumaan, joten lähiopetusta oli vain neljä kertaa. Sovittiin koulutusohjelmaan liitettävistä tehtävistä, oppimateriaalista, tehtävien palautustavoista ja yhteistoiminnasta Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen tutkinnon osaa suorittavan opiskelijan kanssa. Osa kirjallisista tehtävistä oli yhteisiä opiskelijalla ja työpaikkaohjaajalla.  Lähiopetustilanteissa toimimme niin, että työpaikkaohjaajaa koulutettaessa opiskelija valpastui toimimaan enemmän ohjausvastuullisena. Työpaikkaohjaaja oli kuitenkin työpajan nurkassa koko ajan läsnä, mutta kouluttajan kanssa oppimateriaaleihin perehtymässä.

Työpaikkaohjaaja teki itsenäisesti tai opiskelijan kanssa mm. seuraavia lisätehtäviä koulutusohjelmaan liittyen:

  •  selvitys, mitä työpajassa voi/ei voi oppia tutkinnon osan sisällöistä
  •  miten/millaiset ammattiosaamisen näytöt on mahdollista toteuttaa työpajassa
  •  selvitys työturvallisuushaasteet työpajassa kehittämisehdotuksineen
  •  kehittämisehdotuksia koulutuksen työelämälähtöisyyden lisäämiseen
  •  osaamiskartoituksen tekeminen opiskelijan työssäoppimisjakson suunnittelun pohjaksi
  •  tutustuminen ammatillisen koulutuksen sanastoon ja käsitteisiin, arvioinnin etiikkaa käsitteleviin artikkeleihin, erilaiset oppijat-materiaaliin,  maahanmuuttajat ja kulttuurien tuntemus-materiaaliin
  •  oman oppimistyylin testaus
  •  perehdytysohjeiden laatiminen työssäoppijalle työpajaan ja täydennys yleisillä perehdytysohjeilla
  •  palautteen kerääminen omasta toiminnasta    

 

Lähiohjauksessa perehdyttiin Työpaikkaohjaajan 2 ov koulutusohjelman sisältöihin ohjelman mukaisesti. Koulutuksessa keskityttiin opiskelijalähtöiseen ohjaukseen, arviointiin ja sen dokumentointiin ja niitä myös harjoiteltiin käytännössä opiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen myötä. Arviointikeskustelu Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen tutkinnon osan näytössä oli kaikkien osapuolten kannalta kehittävää.   

 

Toteutus: Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Tutkinnon osan valinneen opiskelijan kanssa perehdyttiin tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin ja ammattitaidon osoittamistapoihin. Selvitettiin myös motiivit ja valmiudet tutkinnon osan suoritukseen työpajakokeilun yhteydessä. Sovittiin työpaikkaohjaajan ja hankekoordinoijan/kouluttajan roolista tutkinnon osan suorituksessa. Käytännön toteutuksesta neuvoteltiin myös koulutuspäällikön kanssa.

Koko työssäoppimisjakson ajan opiskelija kirjasi muistiinpanoihinsa huomioita niin Asiakaslähtöinen valmistaminen tutkinnon osan toteutumisesta kuin myös Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen tutkinnon osan tavoitteiden ja vaatimuksien toteutumisesta. Opiskelija teki sovittuja tehtäviä yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa ja tutustui oppimateriaaleihin itsenäisesti ja yhdessä työpaikkaohjaajan ja kouluttajan kanssa. Koko työpajatoiminnan ajan opiskelijalla oli pieniä muiden opiskelijoiden ohjaustehtäviä ja tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia tehtäviä kuten esim. alan työ- ja koulutusmahdollisuuksien esittelyä koordinoijalle, palautteen antamista ja vastaanottamista, perehdytystä ja jopa erimielisyyksien sovittelua työpajassa. Työturvallisuusriskit ja ergonomiset kartoitukset työpajassa tehtiin yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa, samoin perehdytysohjeet.  Pohdintoja ja keskusteluja käytiin lähiopetuksen yhteydessä vilkkaasti.  

Ammattiosaamisen näytön suunnittelussa opiskelija valitsi ohjaustehtäväksi Vitriinikehyksen valmistaminen aurinkolaseille Näytössä hän ohjasi luokkatoveriaan valmistamaan vitriinikehyksen. Työtehtävä oli ohjattavalle täysin uusi ja myös osa tarvittavista laitteista oli hänelle vieraita. Ohjaustapahtuma kesti reilun kaksi tuntia. Ohjaus sujui hyvin ja ohjattavan erityisominaisuudet huomioiden. Arviointikeskustelu oli hyvä oppimisen paikka kaikille osallistujille. Palautetta antoivat niin ohjattava opiskelija, työpaikkaohjaajaksi valmentautuva opiskelija, työpaikkaohjaaja ja heitä kouluttava opettajakin. Kaikki saivat palautetta myös omasta toiminnastaan. Keskustelu oli avointa ja kannustavaa. Opiskelijan itsearviointi oli perusteltua. Vitriinikehyksestä tuli hieno!

 

Kokeilun tulokset

Työpajatoiminnan tulokset ovat hyvät. Opiskelijat saivat työssäoppimispaikan pajasta ja pystyivät lisäämään ammattitaitoaan ko. tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Asiakaskontakteja, tilauksia ja suunnittelua olisi voinut olla vielä hiukan enemmän, sillä viimeinen työpajaviikko oli melko hiljainen tilausten suhteen. Oppilaitoksen tiloja ja laitteita voitiin hyödyntää myös työssäoppimisessa ja palkattu ohjaaja osoittautui aktiiviseksi ja myös itseään kehittäväksi toimijaksi.  Työpajatoiminnan tulokset tarkentuvat myöhemmin. 

Työpaikkaohjaajakoulutuksen toteuttaminen työpajatoiminnan yhteydessä onnistui hyvin tämän henkilön kohdalla. Mikäli saavutettua osaamista ei olisi ollut olemassa näin paljon koulutuksen alkaessa, olisi aikaa koulutukseen tarvittu enemmän. Työpaikkaohjaaja teki myös todella paljon täydentäviä ja kehittämistehtäviä omalla ajallaan, kaikki eivät varmasti suostuisi samaan. Se että koulutus jouduttiin toteuttamaan työpajan nurkassa samanaikaisesti ohjattavan opiskelijaryhmän läsnä ollessa ei ollut paras mahdollinen toteutustapa, mutta sitä juuri haluttiin kokeilla. Haluttiin selvittää, miten työpaikkaohjaajaa voidaan perehdyttää hänen työnsä lomassa, miten vähäisellä tuntimäärällä, millaisin materiaalein ja tehtävin. Koulutusohjelman perusteiden vaatimuksista ei kuitenkaan tingitty.  Todistus kahden opintoviikon suorituksesta on lähetetty.

Lisätietoja

Koulutuskeskus Salpaus

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username