This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Työssäoppimisen rakenteet ja työssäoppimisen yhteissuunnitte

TYÖSSÄOPPIMISEN RAKENTEET

 

I   Eurooppalaisia koulutusta ohjaavia linjauksia

II   Työssäoppimiseen liittyvää lainsäädäntöä

III   Ammatillisen perustutkinnon perusteet

IV  Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitemat

V   Koulutuksenjärjestäjän  ja  työnantajan  väliset sopimukset

VI  Keskusjärjestöjen  ja  valtiovallan  suosituksia

VII Työssäoppimisen pedagogiikkaa ja pedagoginen johtaminen

VIII Työssäoppimisen   rakenteet  työpaikalla

Koosteen rakenteista  ovat  laatineet  Maarit Kuosa (Koulutuskeskus Salpaus)  ja  Pirkko Esko-Asikainen  (Hyria)

 

 

TYÖSSÄOPPIMISEN   YHTEISSUUNNITTELU          HUOM!  Kaikkia esimerkkejä TOP-yhteissuunnittelusta ei ole vielä linkitetty!!

 

Suunnitteluvaiheeseen  sisältyy   työssäoppimisen  sisällyttäminen opetussuunnitelmaan pedagogisesti osuvalla tavalla,  soveltuvien  työssäoppimispaikkojen löytyminen ja  sopimusten laadinta sekä opiskelijoiden valmentaminen työssäoppimisjaksolle.

Hanketyössä  on tullut esille se, että  työelämän ja  koulutuksen järjestäjän  yhteistyöllä  työssäoppimisen  suunnitteluvaiheessa  on  erityinen painoarvo.   Työelämän  edustajat kokevat tarvitsevansa  tietoa  opetussuunnitelmasta,   työssäoppimisen  tavoitteista sekä opiskelijaa koskevista tarpeellisista taustatiedoista.

 Laajennetun  työssäoppimisen  hankkeissa on tähän  haasteeseen vastattu  esimerkiksi tekemällä työanalyyseja ja avaamalla opetussuunnitelman tutkinnonosia  yhdessä työelämän edustajien kanssa sekä hyödyntämällä ja kehittämällä työvälineitä- esimerkiksi sähköisiä  top-verkkopalveluja-  työssäoppimispaikkojen  hankintaan, sopimusten laadintaan ja  eri osapuolten väliseen vuorovaikutukseen  työssäoppimisen aikana.   Liitteenä kuvio Kainuun ammattiopiston TOP-verkkopalvelujen kokonaisuudesta.

Työelämän näkökulmasta  on  tärkeää, että työpaikalla on riittävät tiedot kunkin työssäoppimisjakson  tavoitteista.  Kun lisäksi opiskelijoiden opintopolkuja yksilöllistetään ja opintojen  loppuun suorittamista  edistetään  laajennetun  työssäoppimisen  keinoin merkitsevät ne myös lisääntyvää tuen tarvetta  työelämän suuntaan.  Haluammekin  korostaa  sitä, että onnistuneen  työssäoppimisen edellytyksenä on työpaikan ja erityisesti työpaikkaohjaajan riittävä  opiskelijan tuntemus.  Hyviä käytäntöjä on jo kehitetty opiskelijoiden ja  työpaikan  ennakkovalmentautumisesta  työssäoppimisjaksoon, mutta yhdeksi kehittämiskohteeksi se kuitenkin voidaan nimetä.

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username