This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Lähihoitajaryhmän laajennetun työssäoppimisen polku (Omnia)

Omnian lähihoitajaryhmän laajennetun työssäoppimisen polku

Avaa kuva "open publication" ja zoomaa isommaksi.

 

Mikä laajenee ja miten?

Enemmän työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja työelämäprojekteja

 • Työssäoppiminen laajenee ajallisesti ja määrällisesti kaikissa tutkinnon osissa. Työssäoppimisen määrä voi olla esim. 7 ov tavallisen 6 ov:n sijaan.
 • Tarjotaan työpaikoille uudenlainen tapa ohjata opiskelijaa työssäoppimisessa ja pidempikestoista yhteistyötä opiskelijan ja oppilaitoksen kanssa.
 • Opintojaksoilla toteutetaan projekteja ja yhteistyötä lähialueiden kunnallisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
 • Koulutusohjelmaan siirtyessä opiskelija voi hakeutua esim. Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelman verkko- ja työelämäpainotteiseen ryhmään.


Teorian ja käytännön integrointi

 • Tarjotaan opiskelijoille nopeampi mahdollisuus päästä soveltamaan teoriassa opittuja asioita käytäntöön ja työelämään (prosessimainen ammattiin opiskelu, jolloin työpaikalla opittuja asioita hyödynnetään teoriatunneilla ja teoriaopetuksen aikana asetettuja tavoitteita ja tehtäviä suoritetaan työpäivien aikana).
 • Kokeillaan työvaltaisempaa opiskelutapaa: esim. 2 päivää teoriaa koulussa ja 3 päivää työssäoppimista työpaikalla. Jakson alussa ja lopussa on kokonaisia työviikkoja, jotta opiskelija saa keskittyä rauhassa työpaikkaan tutustumiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin.
 • Tavoitteena on ammattiosaamisen syventäminen ja opiskelumotivaation lisääminen.


Vertaisoppiminen (opiskeluryhmä ja ammattilaiset)

 • Lähiopetuspäivien aikana tapahtuu vertaisoppimista koululla ja työssäoppimispäivien aikana työpaikalla.
 • Verkossa toteutetaan pienryhmäkeskusteluja työssäoppimisen aikana.

Oppimisen ja ohjauksen ympäristöinä työpaikka, oppilaitos ja verkko

 • Lähiopetuspäiviä on työssäoppimisen aikana, jolloin opettajalla on myös mahdollisuus tukea opiskelijaa.
 • Ohjauksesta ja tiedottamisesta vastaavat tutkinnon osan opettajat ja ryhmänohjaaja.
 • Ohjauksen välineinä käytetään mm. Top-verkkopalvelua (yritysrekisteri, työpaikkaohjaajatiedot, oppimispäiväkirja), Moodlea, puhelinta, sähköpostia ja tapaamisia.

 
Ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia myös työpaikalla oppien

 • ATTO -jaksolla osa opintojen tavoitteista opitaan työssäoppimispaikassa. Atto -opettajat suunnittelevat esimerkiksi yhteisen havainnointitehtävän apukysymyksineen työpaikalle.  Ohjausvastuu jaetaan niin, että jokaiseen opiskelijaan ollaan yhteydessä viikon aikana esim. puhelimitse.  
 • Toteutetaan projekteja yhteistyössä ammatillisten opintojen kanssa.

 
Mallin vahvuudet ja mahdollisuudet

 • Opiskelijoilla on mahdollisuus oppia työssä tarvittava osaaminen oikeassa työympäristössä.
 • Lisää parhaimmillaan opiskelijan oppimismotivaatiota.
 • Syventää ammattiosaamista.
 • Opiskelija tutustuu työyhteisöön ja asiakkaisiin paremmin.
 • Opettajien yhteissuunnittelu on innostavaa ja ammatillisesti palkitsevaa.
 • Mahdollistaa työpaikkaohjaajalle laajemmin ammatillisten kysymysten tarkastelun yhdessä opiskelijan kanssa.


Mallin uhat ja kehittämishaasteet  

 • Vaatii ajankäytön ja opintojen etenemisen huolellista suunnittelua.
 • Edellyttää tutkinnonosan opettajien yhteistyötä ja -suunnittelua.
 • Oppimistehtävät työssäoppimisjaksolle on suunniteltava huolellisesti, jotta tehtävien määrä ja laatu ovat tarkoituksenmukaisia.
 • Kokemusten hyödyntäminen ja jatkuvuuden turvaaminen on haastavaa.
 • Edellyttää työpaikkaohjaajien ja työssäoppimispaikkojen perehdyttämistä: työpaikkaohjaajan rooli on erittäin suuri.
 • On pohdittava, miten opiskelijat osallistuvat suunnitteluun ja kehittämiseen.
 • Työssöoppimisen ohjaavan opettajan on hyvä opettaa myös teoriaopintoja.
 • Työssäoppimispaikkojen saaminen pitkille jaksoille voi olla vaikeaa.


Lisätietoja
www.omnia.fi, Sanna Hosio, Tiina Teräs, Marja Typpi
https://toplaaja.purot.net

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username