This is a free Purot.net wiki
Pages

TopLaaja - laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Tervetuloa keskustelemaan laajennetusta työssäoppimisesta TopLaajan Facebook-sivulle! 

Laajennetun työssäopimisen esitteen voit tulostaa itsellesi tästä!

Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen väliraportti kevät 2012

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeessa työssäoppimisen laajentamisella tarkoitetaan a) työssäoppimisen määrän ja ajan laajentamista, b) ohjauksen ja tuen laajentamista, c) oppimisympäristöjen laajentamista tai d) työpaikalla opittavien sisältöjen laajentaminen (ks. kuvio 1).

 

Kuvio 1. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentamisen muodot laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeissa

 

Ajallisen ja määrällisen laajentamisen lisäksi huomiota on kiinnitetty sekä opiskelijoiden ohjauksen että työelämän tukemisen laajentamiseen. Oppimisympäristöt ovat kokeiluissa laajentuneet työelämän ympäristöjen lisäksi myös verkko-ohjausympäristöihin sekä sosiaalisen median kanaville. Sisällöllisellä laajenemisella tarkoitetaan ammatillisten tutkinnon osien entistä laaja-alaisempaa oppimista työpaikalla sekä ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointia työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Kokeiluhankkeen edetessä kaikkien näiden osa-alueiden merkitys on korostunut työssäoppimista laajennettaessa. Yhtä osa-aluetta ei voi laajentaa huomioimatta muita.

 

 

Laajennetun työssäoppimisen yleisiä etuja, edellytyksiä ja haasteita

Edut:

 

 • lisää työelämäorientaatiota, työvaltaisuutta ja käytöntöorientaatiota ammatillisessa peruskoulutuksessa: aidot asiakkaat, välineet ja prosessit
 • integroi teorian ja käytännöntaitojen oppimista
 • tukee elinikäisten oppimisen avaintaitojen oppimista ja sisäistämistä
 • mahdollistaa ammatillisten valmiuksien oppimista tutkintoaloilla, joilla kyseisiä valmiuksia ei voi oppia oppilaitosympäristössä
 • mahdollistaa hiljaisen tiedon välittymisen sukupolvelta toiselle
 • mahdollistaa erityisosaamisen hankkimisen
 • mahdollistaa ajantasaisen tiedon saamisen työelämästä, mikä on erityisen tärkeää nopeasti kehittyvillä aloilla
 • lisää opiskelijan valinnan mahdollisuutta: yksilöllisemmät henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat ja joustavammat opintopolut
 • lisää opiskelijoiden motivaatiota: opiskelijat kokevat oppivansa hyvin työpaikoilla ja toisille tekemällä oppiminen sopii parhaiten
 • ehkäisee osaltaan opintojen keskeyttämistä
 • mahdollisuus aiemmin keskeytyneiden opintojen loppuun suorittamiseen
 • mahdollisuus nopeampaan valmistumiseen
 • opiskelija aikaisemmassa vaiheessa työmarkkinoiden käyttöön (etenkin oppisopimukseen perustuvissa malleissa)
 • tukee opiskelijoiden työllistymistä koulutusta vastaaviin töihin

Edellytykset:

 

 • opiskelijan aktiivisuus ja omatoimisuus
 • opiskelija omaa riittävät työelämätaidot ennen työssäoppimisjaksolle lähtemistä
 • opiskelija dokumentoi oppimistaan työssäoppimisjaksoilla
 • työelämäyhteistyön laaja-alainen kehittäminen (työpaikkaohjaajakoulutus, opettajien työelämäjaksot, opiskelijoiden työssäoppiminen ja sen ohjaaminen)
 • aika jatkuvalle ja säännölliselle oppilaitoksen ja työelämän väliselle yhteistyölle
 • työpaikkaohjaajien tuki ja motivointi
 • työpaikkaohjaajien ja työssäoppimispaikkojen perehdyttäminen
 • työpaikkaohjaajilla aikaa työssäoppijan ohjaukseen muun työn ohessa ja opiskelijan kanssa käytäviin rekleftointi- ja arviointikeskusteluihin
 • yhteisopettajuus, yhteissuunnittelu ja moniammatillinen yhteistyö

Haasteet:

 • opettajan ajallisten resurssien riittävyys ja resursoinnin periaatteiden selkeys
 • erilaiset pedagogiset haasteet
 • pitkät työssäoppimisjaksot samassa työpaikassa voivat asettaa haasteita opiskelijan laaja-alaiselle oppimiselle
 • opiskelijan vertaistuen puute
 • koulutuksen järjestäjien käytänteet työpaikalla tapahtuvan ohjaamisen resursoinnista
 • palkanmaksusta, lukujärjestyksistä ja arviointijärjestelmistä tulevat tekniset haasteet
 • suhdannevaihtelut
 • työssäoppimisen ohjauksen järjestäminen työpaikalla

 

Laajennetun työssäoppimisen kokeilu

TopLaajan wiki - tarjotin

Alkuperäinen TopLaaja-wiki jatkaa hankkeen kotipaikkana ja keskustelufoorumina TopLaajan Facebook-sivu 

Discuss & brainstorm