This is a free Purot.net wiki
Pages
 • View:

Erityisesti tuetut polut

Kenelle?

 

 • Erityistä tukea tarvitsevalle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaan opiskelevalle
 • Mukautettujen tavoitteiden mukaan opiskelevalle
 • Opiskelijalle, joka ei ole HOJKS:in mukaan opiskeleva, mutta joka muulla tavoin tarvitsee erityistä tukea. Syynä voi olla esim:
 • sosiaalisten taitojen kehittymättömyys
 • yhteydenottojen hankaluus työssäoppimispaikkoihin, syynä esimerkiksi aloitekyvyttömyys, ujous ja arkuus tai välimatkat
 • työelämätaitojen puute
 • heikko itsetunto
 • kielitaitohankaluudet (maahanmuuttajat)
 • tai muita tarpeita työssäoppimisen erityiseen tukeen ja ohjaukseen

 

Erityiset edut:

 

 • Työvaltainen tapa opiskella sopii monille paremmin kuin oppilaitoksessa tapahtuva opiskelu
 • Opintojen yksilöllistäminen mahdollistaa mukautettujen tavoitteiden mukaan opiskelevien opiskelijoiden osallistumisen työssäoppimiseen esimerkiksi henkilökunnan työparina ja yksilöllisesti ohjattuna.

 

Erityiset haasteet:

 

 • Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaaminen edellyttää riittävästi aikaa sekä opettajalta että työpaikkaohjaajalta
 • Riittävän tuen antaminen sekä työssäoppimisjaksojen suunnittelu- että toteuttamisvaiheessa ei aina toteudu
 • HOJKS-resurssi ei välttämättä kohdennu erityisopiskelijan opiskelijan työpaikalla tapahtuvan ohjauksen lisäämiseen vaikka työssäoppimista laajennetaan ko. perustein
 • Työssäoppimispaikkojen löytäminen erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille on toisinaan haasteellista
 • Salassapitovelvollisuus estää opettajaa antamaan oppimisen ja työssäoppimisjakson onnistumisen kannalta tärkeää tietoa työpaikkaohjaajalle ilman opiskelijan suostumusta. Aina näissä tilanteissa ei riittävästi käydä opiskelijan kanssa yhteistä keskustelua siitä, mikä merkitys ohjauksen kannalta sillä on, että myös työpaikkaohjaaja tietää oppimisen ongelmista
 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

@fm-marle
Maahanmuuttajille, joilla on heikko kielitaito, on olemassa selkokielistä opiskelumateriaalia. Ainakin puhtauspalvelualalla on siivousmenetelmien selityksiä. Opiskelumateriaalin tuottaminen olisi aika tärkeää. Omalla alallani ammattitutkinnoissa vaaditaan puhtausalan standardin mukaisten termien käyttöä. Käytännön työelämässä käytetään kuitenkin slangia ja monilla sanoilla on vakiintuneita nimityksiä. Tällaisista ammattiin liittyvistä sanoista voisi kerätä "sanakirjan" kuvineen ja synonyymeineen.
Työssäoppimisessa tällainen maahanmuuttajaopiskelija tarvitsee työelämäohjaajan, joka perehtyy hänen vaikuksiinsa ja tukee oppimista huomioimalla vaikeudet. Monellako työpaikalla tämä on mahdollista ja moniko pystyy tähän? Tutkintosuunnitelmaankin tarvitaan apua, mutta eihän senkään pitäisi olla mikään kielio-oppikoe. Olen käyttänyt valmista suunnitelmapohjaa, johon opiskelija on itsenäisesti kirjoittanut käyttämänsä siivousaineet, -välineet, -koneet ja -menetelmät. Voi olla, että muilla aloilla suunnitelman teko huonolla kielitaidolla on vaikeampaa, esim. terveydenhoitoalalla, mutta puhtausalalla tämä on toiminut.
Päivi, puhtauspalvelualan ammatinopettajaksi opiskeleva esimies.
anonymous   (24.02.2014 13:49)
  Reply