This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

TOP valmentaja laajennetun työssäoppimisen osapuolten tukena

Sisältöalue

 

Valmentaja-mallia on toteutettu ravitsemisalalla.  Mallissa on haettu kokemuksia laajennetun työssäoppimisen suunnittelun ja toteutuksen organisointiin jakamalla ohjausresurssia niin, että ravitsemisalalla on ollut eri osapuolten tukena ns. TOP-valmentaja. Valmentaja työskenteli pilottilukuvuoden päätoimisena, jatkossa noin 20 % työajalla. Laajennuksia on kokeiltu ryhmille ja yksittäisille opiskelijoille.

Valmentajan toimenkksessa on mm.

  1. Ohjaa ja tukee opiskelijoita työssäoppimispaikkojen etsinnässä, yhteydenotoissa, tutustumiskäynneillä ja perehdytystilanteissa työssäoppimispaikoilla
  2. Kartoittaa  alansa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimispaikkoja
  3. Opastaa työpaikkaohjaajaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjauksessa
  4. vahvistaa ja monipuolistaa työelämäyhteyksiä

Laajennuksia on tehty  ammatillisissa aineissa pääasiassa yksilökohtaisesti, mutta hiukan myös  ryhmäkohtaisesti.

Ohjausprosessissa valmentaja työskenteli työssäoppimista ohjaavan opettajan, opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajan työparina. Toiminnan painopisteiksi nousi muutaman kokeiluviikon jälkeen mm.

  1. Tarve parantaa työssäoppijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja työpaikan tarjonnan kohtaamista. 
  2. Laadukkaampi yksilöllisten, oman tien kulkijoiden työssäoppimispolkujen suunnittelu laajentamista käyttäen
  3. Koordinoida työssäoppimispaikkojen kokonaiskuormitusta. Laajennukset lisäsivät kanssakäymistä yritysten kanssa ja havaittiin, että työpaikkaohjaajien kuormitusta pitää seurata tarkasti.
  4. Työelämän äänen käyttö oppilaitoksessa valmentaja muistutteli eri asioiden yhteydessä siitä, miltä ne vaikuttavat työpaikan näkökulmasta
  5. Yritysyhteistyön monipuolistaminen, rekrytointiapu, uusien top -paikkojen hankinta, projektit jne.

 

Ruuhkahuipuissa valmentajan työpanos on ollut merkittävä (yksilön tarpeisiin sopivan paikan etsiminen, erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden saattaen vaihtaminen työpaikoille ja näytöt) . 

TOP verkkopalvelu on ollut KAO:ssa keskeinen työkalu dokumentoinnissa ja yhteydenpidossa, sen käytön lisääminen ohjaajien keskuudessa on kuulunut valmentajan työtehtäviin. Myös yhteiset suunnittelupalaverit ja feedback yrityksiin ovat edistäneet laajennetun työssäoppimisen käyttöä.

Mallin vahvuudet ja mahdollisuudet, Miksi muiden kannattaa ottaa malli käyttöönsä? 

Opiskelijat saivat yksilöllisempää ohjausta, opettajat tukea ruuhkahuippuihin ja koulutusalalla kuului hiukan useammin työelämän ääni. Työpaikkaohjaajat kokivat valmentajan usein koulun tontilla olevaksi edustajakseen. Valmentajaksi onnistuttiin valitsemaan hyvä tyyppi, jolla oli kokemusta sekä yrittäjänä että  työpaikkaohjaajana. Lisäksi hänellä oli opettajakoulutus.   

Mallin uhat ja kehittämishaasteet, Miksi muiden ei kannata ottaa mallia käyttöön tai mitä pitää erityisesti huomioida jos ottaa?  

Haasteena on roolituksen hienosäätö. (Toiminta ohjaavan opettajan, OPO:n  ja ROO roolin välimaastossa) . Kaikkien osapuolten pitää hyväksyä resurssin uusjako. Tehtävässä toimiminen edellyttää aitoa kiinnostusta yhteistoimintaan työelämän edustajien kanssa, ulospäin suuntautuneisuutta ja taitoa tasapainoilla eri osapuolten välissä.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username