This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

TOP- valmentaja työssäoppimisen tukena ( KAO)

TOP - valmentaja kokeilu työpaikkaohjaajien tukemisen näkökulmasta

Valmentaja-mallia on toteutettu ravitsemisalalla.  Mallissa haettiin kokemuksia laajennetun työssäoppimisen  suunnittelun ja toteutuksen organisointiin jakamalla top- ohjausresurssia niin, että ravitsemisalalla on ollut eri osapuolten tukena ns. TOP-valmentaja. Valmentaja työskenteli pilottilukuvuoden päätoimisena, jatkossa noin 20 % työajalla. Laajennuksia on kokeiltu ryhmille ja yksittäisille opiskelijoille.

Valmentajan toimenkuvauksessa on mm.

a. Ohjaa ja tukee opiskelijoita työssäoppimispaikkojen etsinnässä, yhteydenotoissa, tutustumiskäynneillä ja perehdytystilanteissa työssäoppimispaikoilla

b. Kartoittaa  alansa  erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimispaikkoja

c. Tukee ja opastaa työpaikkaohjaajia. Erityiskohteena ovat ne ohjaajat, joita osallistuvat erityistä tukea tarvitsevienopiskelijoiden ohjaukseen.

d. Vahvistaa ja monipuolistaa työelämäyhteyksiä. Vastaa alan työssäoppimisen kokonaiskoordinoinnista yrityksien suuntaan.

 

Ohjausprosessissa valmentaja työskenteli työssäoppimista ohjaavan opettajan, opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajan työparina. Toiminnan painopisteiksi työpaikkaohjaajien kanssa nousi muutaman jo kokeiluviikon jälkeen mm. seuraavaa:

1. Tarve parantaa työssäoppijan henkilökohtaisten tavoitteiden kirjaamista ja niiden saavuttamiseen sopivan työpaikan löytymistä. 

2. Laadukkaampi yksilöllisten, oman tien kulkijoiden  laajennettujen työssäoppimispolkujen suunnittelu yhteistyössä työpaikkaohjaajan kanssa.Nopeammin etenevien oppijoiden kohdalla tulisi miettiä paikan haasteellisuutta.

3. Koordinoida työssäoppimispaikkojen kokonaiskuormitusta. Laajennukset lisäsivät kanssakäymistä yritysten kanssa ja havaittiin, että työpaikkaohjaajien kuormitusta pitää seurata tarkasti. Lisähaasteena on saman oppilaitoksen aikuiskoulutuksen puolelta tulevat työssäoppijat.

4. Työelämän äänen käyttö oppilaitoksessa valmentaja muistutteli eri asioiden yhteydessä siitä, miltä ne vaikuttavat työpaikan / työpaikkaohjaajan näkökulmasta.

5. Ruuhkahuipuissa valmentajan työpanos on ollut merkittävä (yksilön tarpeisiin sopivan paikan etsiminen, erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden saattaen vaihtaminen työpaikoille).  Myös ohjaajien koulutus TOP - verkkopalvelun käyttöön on kuulunut valmentajan tehtäviin.

Ohjaajat ovat saaneet tukea arkityöhön, ohjaukseen liittyviin ongelmiin ja toisaalta koulutusalalla  on kuulunut hiukan useammin työelämän ääni. Työpaikkaohjaajat kokivat valmentajan usein koululla olevaksi omaksi edustajakseen, johon on helppo ottaa yhteyttä.  Valmentajaksi onnistuttiin valitsemaan hyvä tyyppi, jolla oli kokemusta sekä yrittäjänä että työpaikkaohjaajana. Lisäksi hänellä oli opettajakoulutus.   

Haasteena on ollut  roolituksen hienosäätö.  (Toiminta ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan välimaastossa). Tehtävässä toimiminen edellyttää aitoa kiinnostusta yhteistoimintaan työelämän edustajien kanssa, ulospäin suuntautuneisuutta ja taitoa tasapainoilla eri osapuolten välissä. 

Kokeilun tuloksena malli vakiinnutettiin marata-alalle, roolitus on kunnossa. Työelämästä on tullut positiivista palautetta siitä, että oppilaitoksessa on tällainen TOP-valmentaja/ koordinoija, joka tietää kokonaistilanteen. Ohjaajien toiveina oli myös se, ettei erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita lähetetä samaan paikkaan peräkkäisillä jaksoilla.

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username